SREČANJE 15 partnerjev iz 5 evropskih držav v Milanu, 20. in 21. decembra 2016, z namenom razvoja transnacionalnega pristopa k uvajanju infrastrukturnih rešitev za e-polnilnice in interoperabilnosti sistemov polnilnic v alpski regiji.

V okviru transnacionalnega programa Interreg območje Alp se je novembra 2016 začel izvajati projekt e-MOTICON, ki bo transnacionalno prispeval k izboljšanju storitev za uporabnike električnih polnilnic. Vodilni partner RSE – Raziskovanje energetskih sistemov iz Milana je 20. in 21. decembra 2016 organiziral prvo srečanje partnerjev in opazovalcev izvajanja projekta iz 5 partnerskih držav in Švice.

Slovensko partnerstvo je v projektu, kot je bilo tudi na dogodku, zastopano s strani Gorenjske regije – RRA Gorenjska BSC Kranj in Goriške regije – Posoški Razvojni center iz Tolmina ter treh opazovalcev izvajanja projekta, občin Radovljica in Jesenice ter Ministrstva za infrastrukturo. Kot vabljeni gost se je srečanja udeležilo tudi slovensko podjetje Etrel, ki je proizvajalec opreme za polnjenje električnih vozil. Ostali partnerji prihajajo iz Nemčije, Avstrije, Francije in Italije. Dogodka sta se poleg predstavnika slovenskega Ministrstva za infrastrukturo udeležila še predstavnika nemškega in italijanskega ministrstva za transport ter številni predstavniki regijskih in lokalnih oblasti iz partnerskih držav. 

Prvi dan zvečer je RSE, v sodelovanju s Svetom za mobilnost in infrastrukturo regije Lombardija, v Narodnem muzeju znanosti in tehnologije v Milanu, v prestižni dvorani »Sala del Cenacolo«, organiziral dogodek "e-polnilne postaje v MUST" s predstavitvijo in razstavo največjih italijanskih proizvajalcev električnih polnilnic in ponudnikov storitev za električne polnilnice. Dogodek je bil dodatna priložnost za izmenjavo mnenj med javnimi upravami in poslovno skupnostjo o politikah in pristopih za spodbujanje električne mobilnosti držav alpskega območja.

Evropska Komisija v dokumentu iz leta 2011 poziva k zmanjšanju odvisnosti prometa od nafte, in sicer z vrsto političnih pobud, med drugim z razvojem strategije za alternativna trajnostna goriva in ustrezne infrastrukture, med katere spada tudi področje električne mobilnosti. Komisija predlaga 60-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu do leta 2050 v primerjavi z letom 1990. Partnerji projekta so se zavezali prispevati k uresničevanju te vizije.

Na dvodnevnem srečanju e-MOTICON so udeleženci predstavili izhodišča za aktivnosti pri oblikovanju politik, ki bodo prispevale k enotnejši in enakomernejši širitvi tehnoloških rešitev za uvedbo javne infrastrukture z električnimi polnilnicami ter storitev za uporabnike.

E-MOTICON ima cilj spodbujati podporne ukrepe trajnostne mobilnosti, predvsem na področju uvajanja e-mobilnosti s strani javnih uprav. Vloga regionalnih in lokalnih javnih odločevalcev je ključnega pomena za usklajevanje zasebnih naložb na lokalni ravni. Cilj projekta je prikazati rešitve za neenakomerno širjenje e-mobilnosti v alpskem prostoru, s pripravo transnacionalne strategije za javno upravo, ki bo temeljila na načrtovanju interoperabilnosti za javno dostopno e-polnilno infrastrukturo in bo lahko v naslednjem koraku podlaga za prostorsko načrtovanje mobilnosti in distribucije energije v mestih. Partnerstvo bo naslavljalo politike, poslovne modele in tehnologijo povezano z e-polnilnimi postajami.

Ključno vlogo pri širitvi poenotenih politik, poslovnih modelov in tehnoloških sistemov e-mobilnosti za porabnike bo imelo transnacionalno sodelovanje med oblikovalci politik in gospodarstvom ter sodelovanje omenjenih dveh skupin na nacionalni in regionalni ravni. Strateške odločitve nacionalnih in regionalnih oblikovalcev politik  posameznih partnerskih držav imajo pomembno funkcijo podpore podjetjem, ki so že prisotna na področju e-mobilnosti in ki vstopajo v to panogo.

Razlike v razvitosti infrastrukture in storitev e-polnilnic za uporabnike po posameznih partnerskih regijah so osnova za oblikovanje predlogov o nadgradnji in uskladitvi upravljalnih modelov in mrežnih sistemov po opravljenih analizah tehničnih rešitev, poslovnih modelov in potrošniškega obnašanja na območju Alp.

Transnacionalne pilotne aktivnosti načrtovanja in vzpostavljanja storitev povezanih z e-polnilnicami bodo demonstrirale uporabnost upravljalnih modelov in mrežnih sistemov. Pilotne aktivnosti, v katere bodo vključeni tudi slovenski partnerji, so vzpostavitev transnacionalnega informacijskega sistema za povezovanje makro in mikro teritorialne ravni za interoperabilnost pri načrtovanju e-polnilne infrastrukture in storitev; analitični postopki za določanje območij zgostitve povpraševanja po polnjenju električnih vozil in s tem povezana izhodišča za načrtovanje postavitve e-polnilnic; transnacionalno testiranje upravljalnih sistemov mrež e-polnilnic na lokalni ravni partnerjev iz Italije, Avstrije, Francije in Slovenije (Gorenjska). Partnerji iz Celovca bodo v pilotu nadgradili obstoječe sisteme upravljanja e-polnilnic in oblikovali aplikacijo za uporabnike, ki bo informirala o povezavah različnih prevoznih sredstev vključno z informacijami o storitvah za e-mobilnost. Nemški partner ima v zadnjem omenjenem pilotu cilj in nalogo nasloviti e-roaming sisteme.

Glavni dokument – Bela knjiga - bo opisoval dobre prakse in modele strateškega načrtovanja e-polnilne infrastrukture. Aktivnosti za dvigovanje ozaveščenosti o pomembnosti in kompleksnosti obravnavanega področja bodo naslavljale področja prometa, energetske učinkovitosti in kakovosti zraka.

Z vidika uporabnika pomeni projekt korak k nadgradnji dostopnosti pomembnih informacij kot npr. kje in kako v alpskem prostoru lahko polnijo vozila ter izboljšanja storitev za čim enostavnejše in poenotene načine plačevanja polnjenja v krajih kjer se te storitve že plačujejo.

E-MOTICON - e-Mobilna transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp – je sofinanciran iz evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR. Projekt je bil pridobljen na drugem razpisu programa Interreg Območje Alp 2014-2020, ki pokriva območje 450.000 km2 in pomeni dom 70 milijonom ljudi. Kot že omenjeno, projekt povezuje 15 partnerjev in 41 opazovalcev iz javnih uprav ter drugih odločevalcev z različnih področij in gospodarskih panog.

Danes na območju Alp opazimo velike razlike med številom polnilnih postaj in vozil na milijon prebivalcev. Le te variirajo med 15 do 235 električnih polnilnic za e-vozila na milijon prebivalcev in od 70 do 470 električnih vozil na milijon prebivalcev. Stanje je potrebno in mogoče izboljšati. Da bi dosegli napredek je potrebno nasloviti interoperabilnost polnilnih postaj, ki je pogosto omejena zaradi pomanjkanja integriranih orodij za načrtovanje s strani javnih uprav in pomanjkljivega znanja o tehnologijah in poslovnih modelih pri načrtovanju infrastrukture za polnjenje.

Projekt bo trajal 30 mesecev. Proračun celotnega projekta znaša 2,1 milijonov EUR. E-MOTICON je del širšega projekta, promoviranega s strani Evropske Unije in ostalih 15 programov. E-MOTICON prispeva k utrjevanju sodelovanja evropskih regij, podpira trajnostni regionalni razvoj na območju Alp in prispeva k uresničevanju strategije EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast rabe energije.

Kontakti: blanka.odlazek@bsc-kranj.si; roko.padovac@bsc-kranj.si; rok.simenc@bsc-kranj.si

 

Prijavite se na naše e-novice!.