Trajnostni energetski načrt Gorenjske

Gorenjske občine so januarja 2016 sprejele predlog za izdelavo Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske (TEN), katerega cilj je 40 % zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2002. BSC Kranj je pridobil evropska sredstva in bo v okviru projekta PEACE_Alps v 85 % sofinancirana izdelava TEN Gorenjske.

Projekt PEACE_Alps je BSC Kranj pridobil v okviru Programa Interreg Alpine Space. Podpiranje lokalnih oblasti pri izvajanju konkretnih ukrepov je glavno vodilo projekta in način za doseganje glavnih ciljev, ki sta zmanjševanje CO2 in prilagajanje političnih instrumentov na področju podnebnih sprememb. V okviru projekta se bo pripravil Trajnostni energetski načrt Gorenjske (TEN Gorenjske) s ciljem zmanjšanja emisij CO2 za 40 % do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2002. Prav tako bo načrt spodbujal sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi. Znotraj dokumenta se bo zasledovalo 6 krovnih ciljev, povzetih po strategiji Evropa 2020 na področjih gospodarstva, raziskav in razvoja, energetike in podnebja, izobraževanja, socialnega vključevanja in zmanjšanja revščine.

TEN Gorenjske bo tako predstavljal ključni dokument, v katerem bodo občine na ravni regije s svojim podpisom pristopile tudi k zavezi Konvencije županov. TEN Gorenjske bo opredeljeval vzpostavljene dejavnosti in ukrepe za doseganje ciljev, poleg tega pa tudi časovne okvire in dodeljene odgovornosti znotraj akcijskega načrta. Predvsem pa bo potrebno upoštevati želje prebivalcev v regiji, rezultate že izvedenih razvojnih projektov, usmeritve Regionalnega razvojnega programa, ipd. V ta namen je v okviru priprave TEN Gorenjske predviden niz tematsko različnih delavnic in drugih oblik sodelovanja z vključevanjem različnih deležnikov (strokovnjaki, interesne skupine, prebivalci, …), saj bomo le na ta način lahko razvili skupno vizijo razvoja in zagotovili njegovo uspešno izvajanje.

Izvedba prvih tematskih delavnic je tako predvidena v novembru in decembru 2016. V okviru delavnic bomo upoštevali usmeritve deležniških skupin pri pripravi načrtov nadaljnjih ukrepov za določeno tematsko področje.

 

Prijavite se na naše e-novice!.