Tretja dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije

Enajsta seja Sveta gorenjske regije, katere ključna vsebinska točka je bil Dogovor za razvoj gorenjske regije, je potekala spletno. Župani so se dogovorili o načinu delitve ostanka sredstev in o projektih, ki jih regija predlaga za uvrstitev v dopolnjeni Dogovor. Dopolnitev Dogovora je bila s strani BSC Kranj, posredovana na MGRT.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je z dopisom z dne 22. 5. 2020 regije obvestilo, da ne predvideva novega povabila za dopolnitev dogovorov za razvoj regije in tudi ne novega kroga teritorialnih razvojnih dialogov. Skladno s 7. odstavkom 5. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike poleg ministrstva lahko dopolnitev dogovora predlaga razvojni svet regije, ko pride do bistvenih odstopanj pri izvajanju Dogovora ali do potrebe po njegovi dopolnitvi.

 

V Gorenjski regiji se je pokazala potreba po sprožitvi tretje dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije (v nadaljevanju: Dogovor). S strani regije je bil pripravljen in 11. 8. 2020 na MGRT posredovan osnutek tretje dopolnitve Dogovora.

V okviru teritorialnega razvojnega dialoga je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo negativno mnenje na projektni predlog Mestne občine Kranj »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (3. faza)«. V nadaljevanju je od projekta na Prednostni naložbi 3.1 »Poslovna cona POD POLICO PL3« odstopila Občina Naklo. S tem so se sprostila sredstva in to je bil razlog, da je regije pristopila k dopolnitvi Dogovora, v katero se vključi dodatne projektne predloge in bistvene spremembe projektov, ki so že vključeni v podpisan Dogovor.

 

Na podlagi poziva k posredovanju bistvenih sprememb že vključenih projektov in za nove projekte je Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj prejela enajst projektnih predlogov (trije novi projekti in osem projektov s spremembo višine sofinanciranja oz. z bistveno spremembo).

 

Svet gorenjske regije in Razvojni svet gorenjske regije sta na svojih sejah sprejela sklep, da se v dopolnitev Dogovora uvrstijo še sledeči projekti oz. njihove spremembe:

 

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

 1. Obnova pripadajoče infrastrukture poslovno – kongresnega centra Brdo – vzpostavitev Inkubatorja Brdo, nosilec projekta Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (nov projekt)
 2. Komunalno opremljanje poslovne cone Žiri, nosilec Občina Žiri (sprememba projekta)

 

Prednostna naložba 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

 1. Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Naklo v okviru vzpostavitve kolesarske trase »Kranj–Naklo–Zadraga«, nosilec projekta Občina Naklo (sprememba projekta)
 2. Kolesarska povezava Bled–Bohinjska Bistrica, nosilec projekta Občina Bled (sprememba projekta)
 3. Kolesarska povezava Škofja Loka–Virmaše, nosilec projekta Občina Škofja Loka (sprememba projekta)
 4. Kolesarska povezava Kokrica–Brdo pri Kranju–Predoslje, nosilec projekta Mestna občina Kranj (nov projekt)
 5. Postavitev javnih električnih polnilnic za avtobuse, nosilec projekta Mestna občina Kranj (nov projekt)
 6. Kolesarska povezava Železniki–Selca, nosilec projekta Občina Železniki (sprememba projekta)

 

Prednostna naložba 6.1. Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

 1. Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save – 1. sklop, nosilec projekta Občina Cerklje na Gorenjskem (sprememba projekta)
 2. Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 4. sklop, nosilec projekta Občina Preddvor (sprememba projekta)
 3. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič, nosilec projekta Občina Tržič (sprememba projekta)

 

Prijavite se na naše e-novice!.