Ukrepi za gospodarstvo - krizna zakonodaja

V času izbruha epidemije, se je gospodarstvo znašlo v negotovi situaciji. Veliko podjetnikov se obrača na nas za pomoč, nasvete in morebitne subvencije, ki jih lahko pričakujejo od države.
Državni zbor je potrdil dva interventna zakona v okviru ukrepov za pomoč omilitve posledic koronavirusa (COVID-19). Prvi zakon ZIUPPP; Uradni list št. 36/2020,  objavljen 28.3.2020 in nato drugi zakon ZIUZEOP; Uradni list št. 49/2020, ki je bil v uradnem listu objavljen 10. 4. 2020.  V članku smo zajeli informacije za katere smatramo, da so najbolj pomembne za podjetnike.
 
FINANČNI UKREPI IN SUBVENCIJE
Viri financiranja, ki pomagajo podjetjem preprečiti likvidnostni krč so SID Banka, Slovenski podjetniški sklad in STO-SLO, turistična organizacija.
 • SID BANKA ponuja ukrepe: MORATORIJ, PRILAGODITVE ODPLAČEVANJA za podjetja, katera so že stranke SID banke; KREDITE iz lastnih sredstev SID banke po ugodni obrestni meri in KREDITE za namen financiranja opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter obratnega kapitala oz. poslovanja; POMOČ SEKTORJU TURIZEM ter okrepitev instrumentov priprave na izvoz in zagotovitev kritja za IZVOZNA PODJETJA. Podrobneje o ukrepih preberite tukaj. 
 • SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD za blažitev posledic koronavirusa namenja 115 milijonov evrov. Podrobneje o ukrepih smo že pisali v članku. Informacije o ukrepih si lahko preberete tudi tukaj.
 • SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA (STO) je povečala sredstva za pomoč turističnim podjetjem. Načrtujejo tudi okrepljeno promocijo turizma na domačem trgu, sprejeli pa so tudi več drugih ukrepov. Podrobneje o ukrepih si preberite tukaj.
 
SPREJETI INTERVENTNI ZAKONI
 • Interventni ukrepi za povračilo nadomestila plače
Interventni ukrepi so namenjeni ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19).
Na podlagi tega zakona, ki velja od 11. 4. 2020 (Uradni list RS, 49/2020), lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače: 
 • zaposlenim, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, 
 • zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). 
Vloge za začasno čakanje na delo in zaradi višje sile oddate na portalu ZRSZ od 11. aprila dalje. Vaša vloga se bo štela za pravočasno, če jo boste oddali v osmih dneh od uveljavitve tega zakona, to je najkasneje do 18. aprila 2020, za tiste delavce, ki ste jih napotili na čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje.
 
Povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem, ki dela ne morejo opravljati zaradi karantene, odrejene z odločbo Ministrstva za zdravje, pa lahko uveljavljate po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list št. 36/2020).
Vlogo oddajte na ZRSZ portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo se registrirajte: https://www.zadelodajalce.si/.
 
 • Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo.
Pod določenimi pogoji delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
Bolj podrobno pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo dohodkov iz delovnega razmerja in obračunom prispevkov je objavljeno na spletnih straneh FURS.
 
 
 • Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev
Zakon kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoča:
 • 25 % zneska 12 odloženih mesečnih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog, ali
 • 50 % zneska 12 odloženih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog v primeru kredi­tojemalcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, in v primeru kreditojemalcev, ki so fizične osebe.
 
 
 • Zakon o interventnih ukrepih na javno-finančnem področju
S tem zakonom se zaradi posledic epidemije določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Med drugim omogoča podaljšanje roka za predložitev davčnih obračunov, sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019 in oddajo letnih poročil. Podrobneje o ukrepu in besedilo sprejetega zakona.
 
Dolg oziroma obročno plačilo davkov je upravičen v naslednjih primerih: 
 • V primeru, da vam zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov grozi hujša gospodarska škoda, lahko zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo dajatev. Vse informacije, kako in kam oddati vlogo si preberite na povezavi eDavki in strani FURS.
 • Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oziroma 24-mesečni odlog plačila. Vse informacije, kako in kam oddati vlogo si preberite na povezavi eDavki in strani FURS.
 • Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov). Več informacij na povezavi.
 • Zahteva za spremembo višine mesečnega ali trimesečnega obroka akontacije davka zaradi nižjega pričakovanega poslovnega rezultata tekočega leta. Opis postopka na povezavi (4. točka).
 
 • Zakon o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov v okviru nujnega postopka
Cilj zakona je zagotoviti oskrbo s hrano v Sloveniji, saj se pričakuje manko v določenih skupinah kmetijskih izdelkov in živil, ki predstavljajo osnovna živila za prebivalstvo. Ukrepi so omejitev ali prepoved prodaje iz Slovenije, nakupa v tujini in omejitev – določitev najvišje cene. Podrobneje o ukrepu in besedilo zakona.
 
 • Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v okviru nujnega postopka
Zakon določa začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami (pri izvrševanju kazenskih sankcij in notarskih zadevah). Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki v sodnih zadevah ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Sodišča bodo opravljala naroke in odločala samo v nujnih zadevah. Tudi roki v upravni zadevah, razen ko gre za nujne zadeve, ne tečejo, prav tak ne roki za začetek prestajanja zaporne kazni. Ureja tudi delo notarjev, ki v tem času poslujejo pretežno elektronsko. Podrobneje o ukrepu in besedilo zakona.
 
SPREJETI UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE (samozaposlen pomeni, da nima zaposlenih delavcev)
 
Samozaposlenim sta namenjeni dve obliki pomoči in sicer:
 • Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka
Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičenec, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer: samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na drugi zavarovalni podlagi.
Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, katera je po sprejetem zakonu opravičena do pomoči in da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:
 • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali – vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.
 
 • Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene
Samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.
Uveljavljanje oprostitve prispevkov se oddaja enako kot izjava za temeljni dohodek. Vložena mora biti do konca meseca, za katerega želi oprostitev prispevkov.
 
 • Razbremenjeno plačevanje obrokov akontacij
ZIUZEOP zavezance za DDPO in DohDej razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja interventnih ukrepov. Zavezanci za DDPO in DohDej obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitve zakona do 31. 5. 2020, ne plačujejo.
 

DODATNE KORISTNE INFORMACIJE

 

OSNUTKI OBRAZCEV. Za potrebe obveščanja delavcev in potrebe poročanja delodajalcev na različne pristojnost, smo pripravili osnutke naslednjih obrazcev: 

 • Napotitev na čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1)
 • Odredba delodajalca za delo od doma (v skladu z določili 68. člena ZDR –1)
 • Obvestilo inšpektoratu RS o opravljanju dela na domu
 • Navodila delodajalca za delo od doma
 • Obvestilo za MZD glede o opravljanju dela od doma (68. člen ZDR -1)
 • Obrazec odredba Obvestilo/odredba o opravljanju dela v drugem kraju/delo od doma (169. člen ZDR-1)
 
V kolikor želite osnutek zgoraj navedenih obrazcev nam pišite na mail: mojca.primozic@bsc-kranj.si.
 
Za vsa dodatna pojasnila in pomoč sta vam pri SPOT svetovanje Gorenjska na voljo: 
Nastija Podobnik, e-naslov: nastija.podobnik@bsc-kranj.si, Tel: (04) 77 77 252
Mojca Primožič, e-naslov: mojca.primozic@bsc.kranj.si, Tel: (04) 77 77 251
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.