Uporabimo lokalni les

Kje iskati potencial za uporabo lokalnega lesa in lesne industrije? Kako povezati lesarstvo in turizem? Ali znamo za lesarske zgodbe navdušiti mlajše generacije? Odgovore smo iskali na zaključnem promocijskem dogodku projekta Uporabimo lokalni les.

Kje iskati potencial za uporabo lokalnega lesa in lesne industrije - je mogoče odgovor v medsektorskem povezovanju s turizmom?

Slovenija se promovira kot zelena gozdnata država, les je material lokalnega izvora in lesarstvo ima na območju Gorenjske dolgo tradicijo.

Gorenjska je ena izmed najbolj pomembnih turističnih destinacij v Sloveniji in glede na ponudbo nastanitvenih kapacitet to predstavlja lepo število potencialnih kupcev. Tu pa ne govorimo le o potencialnih kupcih iz segmenta obiskovalcev, ampak govorimo tudi o investitorjih v turistično gospodarstvo - pa naj gre za gradnjo objektov, urejanje prostora ali opremo interierja - vsa področja so vezana na potencialno uporabo lesa.

 

Z operacijo Uporabimo lokalni les želimo stanje izboljšati; na podlagi prepoznanih izzivov in priložnosti ter strokovnega znanja in kompetenc naših projektnih partnerjev želimo vzpodbuditi podjetja, mlade in prebivalstvo k nadaljnji večji uporabi lokalnega lesa ter k razvoju novih inovativnih produktov in storitev iz lokalnega lesa na območju LAS Gorenjska košarica.

 

Operacija Uporabimo lokalni les je bila odobrena v okviru sredstev CLLD 2014-2020 na 1. javnem pozivu LAS Gorenjska košarica. Ta je v višini 80 % sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV) je 126.886,00 €, od tega vrednost ESPR  92.004,80 € (80 %).

 

V projektu sodelujejo: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (vodilni partner), Turizem Bohinj in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

 

Na zaključnem promocijskem dogodku s predavanji in okroglo mizo, ki se je 15. oktobra odvijal v Mestni knjižnici Kranj, so projektni partnerji in udeleženci nanizali projektne aktivnosti in izpostavili izzive ter priložnosti lokalnega lesa, predvsem z vidika podjetništva, turizma in razvoja lokalne skupnosti. Glavna tema pogovora je bila, kako pospešiti uporabo (lokalno pridelanega) lesa v gorenjski regiji; kje so ovire in kje neizkoriščene priložnosti.

 

Izjave partnerjev in udeležencev:

Nina Zupan, vodilni partner BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj:

»BSC Kranj je vodilni partner v projektu »Uporabimo lokalni les«. Izjemno ponosni smo, da smo skupaj s partnerji pridobili sredstva iz sklada za regionalni razvoj (ESRR) v sklopu programa razvoja podeželja LAS Gorenjska košarica CLLD 2014-2020. Evropska sredstva v višini skoraj 100.000 eur so namenjena za dvig ravni uporabe lokalnega lesa za inovativne izdelke ter povezovanje sektorjev – kreativa, proizvodnja, turizem na območju LAS Gorenjska košarica, s poudarkom na spodbujanju dinamičnega podjetništva na podeželju.«

 

Danilo-Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo:

»Cilji Direktorata za lesarstvo so do leta 2030 povečati količino doma predelanega lesa na 3 mio m3 letno, prihodke od prodaje v lesni panogi na 2,5 milijarde EUR letno in število zaposlenih na vsaj 15.000. Pri tem si prizadevamo predvsem za večjo predelavo domačega lesa v končne izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki prinašajo tudi nova delovna mesta ter višji in boljši življenjski standard. Zato bodimo prijazni do narave in okolja, podprimo slovensko gospodarstvo in uporabimo slovenski les!« 

 

Branko Meh, predsednik Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije:

»Les je naše največje naravno bogastvo, ki pa ga žal ne znamo dovolj izkoristiti. Med večjimi problemi je še vedno velik izvoz hlodovine, kjer je dodana vrednost nizka. Potrebovali bi torej polizdelke in izdelke z visoko dodano vrednostjo, še bolj pa bi morali razviti tudi leseno gradnjo. Da bomo lahko pri tem uspešni, pa potrebujemo ustrezen kader, zato moramo prepričati mlade za ta poklic, po drugi strani pa mora tudi država zagotoviti ustrezne spodbude lesni panogi.«

 

Aleš Malnarič, uni. dipl. ing les., Šolski center Škofja Loka:

»Les je material, ki nas obkroža na vsakem koraku in omogoča izjemno veliko izraznih možnosti, kar se kaže v raznolikosti izdelkov. Danes še bolj kot kdaj koli prej omogoča inovativne pristope. Na Šolskem centru Škofja Loka se zavedamo lastnosti lesa in njegovih razvojnih možnosti ter v tem duhu razvijamo inovativne učne procese, da bi znanje podajali čim bolj učinkovito in hkrati spodbujali ustvarjalnost dijakov.«

 

Niko Ravnik, direktor LIP pohištvo Bohinj:

»Bohinj ima poleg turizma zelo velik potencial razvoja v lesni panogi, saj je njen velik del poraščen z gozdovi. Ključno je, da znamo vsak »štok« oblikovati in obdelati v končni produkt z visoko dodano vrednostjo, ki nam ponuja udobnost bivanja. Povezovanje lokalnih umetnikov in industrije je res inovativno in ta projekt je nazoren dokaz da se da.«

 

Jana Vilman, vodja projekta Uporabimo lokalni les pri Turizmu Bohinj:

»Celoten model povezovanja med turizmom in lesno industrijo se ne kaže le v krepitvi lokalnega gospodarstva in lesne industrije ter kratkimi dobavnimi verigami temveč tudi v ustvarjanju trendov lokalne pojavnosti, gradnje in ohranjanja identitete prostora z istovetnimi simbolnimi elementi, ki poudarjajo lokalno pripadnost, kulturo, gorenjskega alpskega, tudi slovenskega.

Skratka gradijo lokalno pripadnost in prepoznavnost območja.

Če pravimo, da smo področje z veliko lesa in da je pri nas močna lesna industrija je prav, da se to odraža na vsakem koraku. Naj bodo igrala, avtobusne postaje, klopi, ograje, stavbe lesene, pa ne le lesene, naj bodo tudi sodobno oblikovane s komponentami tradicionalnih znanj. Tako bo obiskovalec že po opremi prostora imel občutek, da je les res tukaj doma.

Naslednji prostor, ki ga obiskovalec doživi, je nastanitveni obrat. Tu se zopet sreča s konstrukcijo stavbe in opremo interierja. Bo videz spominjal na italijansko ali skandinavsko oblikovanje ali naj se v njem odslikava tradicija lokalnega okolja? Naši avstrijski sosedje gradijo imidž preko oblačil in interjerja, zavedajo se, kaj je pojmovano kot domačno in avstrijsko. Čeprav smo del alpskega prostora, zmoremo ustvarjati lastne zgodbe.

Primer dobre prakse z oblikovanjem pohištva iz lesa slovenskega porekla za turistične nastanitve je predstavljen na razstavi Slovenski les in ustvarjalni izzivi ...«

 

mag. Uroš Brankovič, direktor Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj (projektni partner in koordinator za področje lesa v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2014-2020 in 2021-2024)

Oblikovanje lokalnih izdelkov iz regionalnih gozdno-lesnih verig, v okviru katerih so prednosti uporabe lesa največje za okolje, gospodarstvo in zaposlovanje, je seveda velik izziv. A novi evropski podnebni cilji in instrumenti za spodbujanje pobud, ki prispevajo k zmanjšanju vplivov na okolje (predvsem na podnebne spremembe), trendi uporabe zdravih naravnih izdelkov ter rast od malih projektov proizvodnje in uporabe izdelkov iz lokalnega lesa do velikih, dajejo možnosti za dolgoročno uspešen razvoj področja. Je pa tu zares potrebno sodelovanje in zavezanost vseh akterjev, od oblasti na vseh ravneh, podjetništva, izobraževalnih institucij, nevladnih organizacij in porabnikov. Na Gorenjskem že imamo nekaj lokalnih skupnosti, ki sledijo vsem trem izhodiščem takega razvoja, omenimo lahko občine Bohinj, Bled, Jezersko, Preddvor, Kranjska Gora… Pomemben element v vseh teh skupnostih je, da se krepi tako razvojna kot čustvena naklonjenosti lokalnemu lesu. Ob novih delavnih mestih gre namreč tudi za del tradicije oz. kulturne dediščine ter zdravo bivanjsko in delavno okolje za ljudi.

 

Gozdovi in lesna biomasa so strateškega pomena za Slovenijo, njene regije in lokalne skupnosti. Za njihovo ohranjanje je bistvenega pomena trajnostno gospodarjenje z gozdovi in spodbujanje rabe lokalnega lesa v različnih gospodarskih panogah, od gradnje, proizvodnje do turizma. Prihodnost lesa je v mladih in znanju; dobri mentorji lahko s sodobnimi metodami in orodji pri mlajših generacijah vzpodbudijo kreativno razmišljanje in inovativno ustvarjanje visokokakovostnih in unikatnih izdelkov iz gorenjskega lesa. Verjamemo, da smo k boljši prepoznavnosti gorenjskega lesa pripomogli tudi s tem našim projektom.

 

Posnetek zaključnega dogodka si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Več informacij o projektu: https://www.las-gorenjskakosarica.si/lokalni-les/.

Fotografije so iz arhivov projektnih partnerjev.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.