V Kranju se je 8. junija 2017 sestal Svet gorenjske regije

Člani Sveta gorenjske regije so se na svoji dvanajsti seji seznanili s potekom teritorialnega razvojnega dialoga med regijo in državo glede projektov in razvojnih sredstev za Gorenjsko, imenovali predstavnike v regijsko koordinacijsko skupino za pripravo Izvedbenega načrta socialnega varstva ter se seznanili s programom Starejši za starejše.

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj, Rok Šimenc, je župane seznanil z gradivom, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na temo dogovorov za razvoj regij  in ga je na svoji zadnji seji, 1. junija 2017, sprejela Vlada Republike Slovenije. Gradivo je izjemno pomembno za nadaljnje aktivnosti povezane s podpisom prvih dogovorov za razvoj regij in pripravo drugega povabila regijam za pripravo naslednjih dogovorov za razvoj regij. V okviru prvega dogovora za razvoj regije je za Gorenjsko predvidena izvedba štirih projektov, in sicer: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, Gorki 2, 2. faza, v vrednosti 6.598.893 evrov; Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled, v vrednosti 447.191 evrov; Pilotni projekt bivalne enote, deinstitucionalizacija, v vrednosti 350.000 evrov ter Regijska shema kadrovskih štipendij, za katero bo na Gorenjskem do leta 2022 na voljo 756.240 evrov. V okviru drugega povabila za pripravo projektov za vključitev v dogovore za razvoj regij, ki bo predvidoma odprt za prijave do konca oktobra 2017, bo za celotno Slovenijo na voljo 425,9 milijonov evrov. Od tega bo za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, v katero spada tudi Gorenjska, na voljo 130,34 milijonov evrov za spodbujanje podjetništva, spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, podporo naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam ter vlaganje v vodni sektor. Županom je bila podana tudi informacija o spremembah Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki v delu predstavlja potencialni vir financiranja za projekte iz dogovora za razvoj regije.

Župani so v okviru dnevnega reda seje imenovali tri predstavnike lokalnih skupnosti, ki bodo v regijski koordinacijski skupini sodelovali pri pripravi Regijskega izvedbenega načrta socialnega varstva za Gorenjsko, za obdobje od leta 2017 do 2020. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020 namreč predvideva štiriletne izvedbene načrte na nacionalni in regionalni ravni. Pripravo Regijskega izvedbenega načrta za Gorenjsko regijo s področja socialnega varstva vodi Center za socialno delo Kranj. V regijski koordinacijski skupini bodo tako poleg predstavnikov Regionalne razvojne agencije Gorenjske, lokalnih izvajalcev na področju socialnega varstva, nevladnih organizacij, predstavnikov uporabnikov, sodelovali tudi predstavniki lokalnih skupnosti (Mestne občine Kranj, Občine Jesenice in Občine Škofja Loka).

Predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije so županom predstavili program Starejši za starejše, v katerega sta v Sloveniji vključeni že 302 društvi upokojencev, od tega v gorenjski regiji 26. Število starejših se iz leta v leto povečuje, življenjska doba se daljša, povečuje pa se tudi potreba po ustrezni skrbi za tiste starejše, ki so osamljeni ali pa potrebujejo pomoč. S predstavljenim programom se krepi medsebojno sodelovanje starejših in z društvenimi prostovoljci organizira pomoč tistim, ki so na svojih domovih osamljeni ali pa potrebujejo pomoč. Župani gorenjskih občin so se seznanili s programom Starejši za starejše in njegovo problematiko ter program podprli.

Župani so se seznanili tudi s projektnim predlogom Električna mobilnost kot spodbujevalec oblikovanja politik za trajnostno mobilnost, spremembami Regijske garancijske sheme za gorenjsko regijo in potrdili kreditno garancijski odbor. Regijska garancijska shema tako malim in srednje velikim podjetjem omogoča pridobitev kredita z 80 % garancijo, z 1,85 % do 2,13 % obrestno mero v višini od 8.000 do 500.000 evrov. Občine bodo razmislile tudi o dodatnem sofinanciranju obrestne mere.

 

Prijavite se na naše e-novice!.