V novem županskem mandatu v Svetu gorenjske regije županja in 17 županov

19. januarja 2023 so se na svoji prvi seji v novem mandatu sestali župani gorenjske regije. Za predsednika Sveta gorenjske regije je bil vnovič izvoljen Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, za podpredsednika pa Peter Bohinec, župan Občine Jesenice. Župani so na seji obravnavali deset točk dnevnega reda.

Matjaž Rakovec se je županom zahvalil za izraženo zaupanje in povedal, da si želi, da bi Gorenjsko še bolj povezal, s ciljem, da postane bolj prepoznavna ne le v Sloveniji ampak tudi širše.

Na seji so se župani seznanili s postopkom imenovanja nadomestnih članov v Razvojni svet gorenjske regije, ki je v teku. Razvojni svet gorenjske regije sestavlja 45 članov, od tega 18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva ter 9 predstavnikov nevladnih organizacij. Ker so predstavniki občin v svetu izvoljeni občinski funkcionarji in je po lokalnih volitvah 2022 v nekaterih občinah prišlo do sprememb, je Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj pripravila poziv k predložitvi nadomestnih kandidatov in o tem seznanila Svet gorenjske regije. Do spremembe prihaja tudi pri članih Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija za obdobje 2021–2027. Svet gorenjske regije je za novega člana predlagal Ivana Šmona, predsednika Razvojnega sveta gorenjske regije, za njegovega nadomestnega člana pa Leopolda Pogačarja, župana Občine Žirovnica. Gorenjska regija ima v Razvojnem svetu kohezijske regije Zahodna Slovenija pet članov in pet nadomestnih članov.

Gregor Steklačič (Ministrstvo za infrastrukturo) je gorenjskim županom in prisotnim na seji predstavil Zakon o celostnem prometnem načrtovanju, ki je bil 11. oktobra 2022 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij, njihovo vsebino in postopek priprave ter pravila za povezovanje prometnega in prostorskega načrtovanja.

Rok Šimenc in Franja Gabrovšek Schmidt (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj) sta županom podala informacijo o Programu izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Program), s poudarkom na teritorialnih pristopih. Evropska komisija je 12. decembra 2022 potrdila Program, z njegovo potrditvijo pa je zaključeno obdobje programiranja. V nadaljevanju bodo pripravljeni in sprejeti različni izvedbeni dokumenti, ki bodo omogočili dejanski začetek izvajanja razpisov in projektov. Program poleg razpisov ministrstev predvideva izvajanje treh mehanizmov, in sicer »CLLD« za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, celostne teritorialne naložbe »CTN« za trajnostni razvoj mest ter dogovor za razvoj regij »DRR« za regionalni razvoj. Izvajanje dogovorov za razvoj regij se predvideva v okviru treh ciljev evropske kohezijske politike, in sicer v okviru cilja politike ena »Pametna Evropa«, dva »Zelena Evropa« in cilja politike tri »Povezana Evropa«. Tudi v tej finančni perspektivi je v okviru sredstev dogovora za razvoj regij predvideno izvajanje regijskega projekta »PONI« – Podjetno Nad Izzive, katerega namen je podjetniško usposabljanje oseb, ki si želijo realizirati svojo poslovno idejo. Regije in občine pa bodo lahko pridobile sredstva tudi za podjetniške inkubatorje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pitno vodo, zeleno infrastrukturo, spodbujanje trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni ter za zagotavljanje povezljivosti kolesarske infrastrukture na državni ravni. 

Blanka Odlazek (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj) je županom predstavila načrtovane aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki se bodo izvajale v sklopu treh projektov: »ReMOBIL« – regijski centri mobilnosti, »H2MA« - pospeševanje uvajanja mobilnosti na vodik v alpski regiji ter projekt »ZCI« - ničogljična infrastruktura«. V vseh treh projektih je Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj projektni partner, del aktivnosti se bo tako izvajal tudi na Gorenjskem. Projekt H2MA, se pridružuje projektom za spodbujanje uvajanja mobilnosti na vodik in je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije, in sicer iz programa Interreg Območje Alp. Vodilni partner je Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, v projektu sodelujejo še partnerji iz Francije, Italije, Nemčije in Avstrije. Ena izmed ključnih aktivnosti bo načrtovanje infrastrukture za mobilnost na vodik za tovorna vozila in javni potniški promet.

V okviru projekta »ReMOBIL, ki je financiran iz Finančnega mehanizma EGP, bo v Sloveniji vzpostavljenih šest regijskih centrov mobilnosti, med njimi tudi regijski center mobilnosti Gorenjske.  V projektu, poleg BSC Kranj, sodelujejo še vodilni partner Posoški razvojni center ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, AMZS in LUZ. Pomembno vlogo v projektu pa ima tudi projektni partner iz Norveške, Viken County Council, ki je okrožje norveškega glavnega mesta Oslo. V projektu se s prenosom dobrih praks iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje trajnostne mobilnosti.

Projekt ZCI, Zero carbon infrastructure - Ničogljična infrastruktura, je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije in sicer iz programa Interreg Evropa. Izvajal se bo v letih 2023 do 2026. Vodilni partner je Okrajni upravni odbor Kronoberg, Švedska. V projektu, poleg BSC Kranj, sodelujejo še partnerji iz Finske, Španije, Irske, Belgije, Italije, Bolgarije in Nizozemske. V projektu se s prenosom znanja iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje infrastrukture za mobilnost na alternativne vire goriv. Aktivnosti projekta bodo podprle sodelovanje lokalne, regionalne in nacionalne ravni pristojnih za prometno infrastrukturo, energetiko in prostorsko načrtovanje pri pripravi politik in projektov za vzpostavitev infrastrukture za mobilnost na alternativne vire goriv.

Gašper Kleč (Razvojne agencije Sora) je županom predstavil projekt, financiran iz Finančnega mehanizma EGP, z naslovom »JeloviZA -  Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve«. V zadnjih desetih letih so Jelovico prizadele številne naravne ujme (vetrolom, snegolom, žledolom), ki so ustvarile pogoje za namnožitev podlubnikov in s tem pokazale ranljivost tega območja. Ključno izhodišče projekta JeloviZA je prispevati k zmanjšanju ranljivosti območja glede na posledice podnebnih sprememb, pravočasno nasloviti spremljajoče izzive prilagajanja nanje ter ga tako ohraniti za naše potomce. Območje Jelovice se sooča z interesi različnih deležnikov, zato je toliko pomembnejše, da se njihova znanja, izkušnje in pričakovanja združi v Modelu upravljanja območja Jelovice. Partnerji projekta CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Razvojna agencija Sora, Občina Železniki in CIPRA International, želijo v sodelovanju z deležniki na območju pripraviti Model upravljanja, ki bo zastavljen premišljeno, za naravo, za Jelovico ter za ljudi, ki živijo na tem območju.

Andrej Štembergar Zupan (Zavod RS za varstvo narave) je Svetu gorenjske regije predstavil pobudo za izvedbo akcije »Očistimo Gorenjsko invazivk«, ki bi jo, na podlagi izkušnje z akcijo »Očistimo Kranj invazivk v letu 2022«, izvedli v gorenjskih občinah v letu 2023. Cilji pobude »Očistimo Gorenjsko« so ozaveščanje o problematiki invazivk in spodbujanje odgovornega vedenja, vključevanje različnih ciljnih skupin, predvsem mladih in splošne javnosti, odstranjevanje tarčnih invazivnih tujerodnih vrst na posameznih lokacijah, vse z željo po ponovitvi akcij tudi v prihodnjih letih.

 

Prijavite se na naše e-novice!.