Vavčerji

V začetku leta 2019 je Slovenski podjetniški sklad (SPS) začel z uvajanjem novih spodbud malih vrednosti oz. vavčerjev za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen vavčerjev je podjetjem omogočiti čim bolj enostaven dostop do sofinanciranja določenih storitev, s katerimi lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

 

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

 • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
 • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

Prednost vavčerjev je, da so enostavni za prijavo, rokov za prijavo vloge pa ni, saj bodo na voljo skozi celo leto, koriščenje sredstev pa bo možno do 30. 9. 2023.

Podjetje na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških lahko pridobi sofinanciranje v višini 60%. Maksimalna višina sofinanciranja posameznega vavčerja je manjša od 10.000 EUR, podjetje pa lahko v enem letu koristi največ za 30.000 EUR vavčerjev, DDV pa se ne šteje za upravičen strošek. Naenkrat ima podjetje lahko odprte največ tri vavčerje, ko enega zapre, lahko prijavi novega. 

Pri nekaterih vavčerjih so po novem (od 7.9.2019) upravičeni do sredstev le MSPji iz programskega območja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Trenutno je objavljenih naslednjih dvanajst vavčerskih pozivov:

 • Vavčer za prenos lastništva *NOVO*:
 • minimalna višina sofinanciranja 500 EUR, maksimalna pa 9.000 EUR.
 • Upravičeni stroški so stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva.
 • Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva.
 • Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.
 • Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk:
  • minimalna višina sofinanciranja 500 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR oz. 9.999,99 EUR, če je vključen tudi popolni preizkus.
  • Upravičeni stroški so stroški priprave patentne prijave, prijave modela, znamke; prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, ter prevoda prijave.
 • Vavčer za pridobitev certifikatov:
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR.
  • Upravičeni stroški so stroški pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL)
  • Do sredstev so upravičena le MSPji iz programskega območja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov:
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
  • Upravičeni stroški, so stroški tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem: identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga, priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga, identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu. Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.
  • Do sredstev so upravičena le MSPji iz programskega območja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih:
  • minimalna višina sofinanciranja 300 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR.
  • Upravičeni so stroški aktivne udeležbe (kotizacija, vpis v katalog, B2B srečanja, javni nastop, predstavitev, razstavni prostor), stroški prevoza (letalo, vlak, avtobus), stroški nastanitve (nočitev ali nočitev z zajtrkom). Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju
  • Do sredstev so upravičena le MSPji iz programskega območja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino:
  • minimalna višina sofinanciranja 300 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
  • Upravičeni so stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo: GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja. Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca (prevoz, nočitve, kotizacija, B2B).
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini:
  • minimalna višina sofinanciranja 500 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR.
  • Upravičeni so stroški udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija (stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora – oblikovanje, postavitev in logistika sejemske stojnice).
 • Vavčer za digitalni marketing:
  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Do sredstev so upravičena le MSPji iz programskega območja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc: 
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
  • Upravičeni so stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca) - zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

 

 • Vavčer za pripravo digitalne strategije:
  • minimalna višina sofinanciranja 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
  • Upravičeni so stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji)
  • Do sredstev so upravičena le MSPji iz programskega območja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb:
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
  • Upravičeni so stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja, notarski stroški, stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja (revizor), ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.
 • Vavčer za kibernetsko varnost *NOVO*:
  • Upravičeni so stroški strokovnjakov (stroški zunanjega izvajalca) - zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenija.
  • Stroški za izvedbo e-sistemskega  varnostnega  pregleda,  vključno  z  izdelavo  varnostnega  poročila  in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000 EUR.
  • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM *NOVO*:
  • minimalna višina sofinanciranja 300 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR.
 • Upravičeni stroški so stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev.
 • Stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju.
 • Strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost.

Postopoma bo Slovenski podjetniški sklad objavljal še ostale skupine vavčerjev: za prenos lastništva, za krožno/zeleno gospodarstvo in za prototipiranje.

Podjetjem je omogočena elektronska oddaja vloge in ne več v fizični obliki. Elektronski način omogoča še bolj enostavno in hitro oddajo vloge preko spletnega elektronskega obrazca, podjetniku pa prihrani čas in prekomerno delo s pripravo in oddajo vloge. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada podjetja potrebujejo digitalno potrdilo. V primeru, da podjetja digitalnega potrdila nimajo ali pa vloge ne želijo oddati sami, lahko vlogo brezplačno pomaga pripraviti in za njih oddati svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Po novem se za popolno vlogo šteje vloga, ki je oddana preko ePortala SPSa. Dopolnitev vlog po oddaji ni več možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala SPSa. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne oddaje vloge.

Prav tako velja za vse prijavitelje, ki bodo oddali vlogo za vse vavčerje preko ePortala, da oddajo preko ePortala tudi zahtevek za izplačilo

Vprašanja in odgovori glede vavčerjev se nahajajo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, lahko pa jih naslovite tudi na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Za brezplačno pomoč, se lahko obrnete tudi na SPOT točke. V Kranju nas najdete na Poštni ulici 4. Pišete nam lahko na naslov spot@kovacnica.si ali nas pokličite na telefonsko številko 069 893 707 in si rezervirate svoj termin.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

Prijavite se na naše e-novice!.