Vlada potrdila paket davčnih sprememb

Vlada je 28. septembra 2017 sprejela paket davčnih sprememb, s katerimi se nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema, predvsem v smeri povečanja konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja.

Paket davčnih sprememb vključuje predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti ter predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov. Posledično se spreminja tudi zakon o davčnem postopku. Z novelo zakona o davčnem potrjevanju računov pa se vezane knjige računov ne bodo ukinile, pač pa ostale kot trajen ukrep.

Vlada jih bo v obravnavo in potrditev v državni zbor poslala po nujnem postopku, saj je njihova uveljavitev predvidena 1. januarja 2018.

Odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave

Za posameznike z najnižjimi dohodki je zelo pomembna odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave, s čimer želi Vlada zagotoviti enako obravnavo zavezancev v približno enakem položaju. S tem se preprečuje, da zavezanec ob povečanju bruto plače prejme nižjo neto plačo. Z novo ureditvijo se spreminja določanje dodatne splošne olajšave na način, da se od zgornje dohodkovne meje, do katere se prizna najvišja dodatna splošna olajšava (11.166,37 evra) do dohodkovne meje 13.316,83 evra določi linearno glede na dohodek.

Napoteni delavci

S ciljem ustvarjanja konkurenčnejših pogojev za slovensko gospodarstvo se uvaja posebna davčna shema na področju dohodkov, doseženih z določenimi napotitvami na delo iz Slovenije v tujino ali iz tujine v Slovenijo. Gre za napotitve delavcev, ki na ta način pridobivajo in delijo nova znanja in veščine na gospodarskem in znanstvenem področju v Sloveniji. Predlagana rešitev predvideva davčno ugodnejšo obravnavo daljših napotitev zaposlenih, ki trajajo neprekinjeno več kot 30 dni in so od kraja običajnega opravljanja dela pred napotitvijo oddaljene toliko, da dnevne migracije niso več ekonomsko smiselne. Določen je tudi spodnji prag zneska plače za takšne napotitve, s čimer se iz te davčne sheme izključuje napotitve nižje kvalificiranih delojemalcev v Slovenijo ter se tako zagotavlja zaščita pred negativnimi vplivi na trg dela (socialnim dumpingom). Rešitev torej predstavlja spodbudo za visokokvalificiran kader, ki se odloča za delo zunaj države sedeža delodajalca, z namenom pridobivanja novih znanj in kompetenc začasno napotenega. Pripomogla bo k izboljšanju konkurenčne slike Slovenije, ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest v Sloveniji ter zagotavljanju dodane vrednosti v Sloveniji z znanjem, ki ga posamezniki pridobijo v tujini in, ki pripomore k ustvarjanju kvalitetnejših delovnih mest.

Ureja se tudi področje povračila stroškov, vezanih na začasne napotitve zaposlenih v tujino. Glede na sedanjo ureditev je predlagana ureditev za napotitve bistveno ugodnejša tako v zvezi s povračili stroškov prehrane, prevoza in tudi stroškov prenočevanja.

Normirani odhodki

Na področju sistema normiranih odhodkov iz dejavnosti se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab. Z namenom preprečevanja zaznanih zlorab se zato nadgrajuje pravilo glede obveznega izstopa iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, določa se zgornja absolutna višina priznanih normiranih odhodkov, za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov pa se bodo pri ugotavljanju višine prihodkov seštevali prihodki zavezanca in njegovih povezanih oseb.

Pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov se ohranja višina normiranih odhodkov na 80 odstotkov in cedularni način obdavčitve teh dohodkov, je razvidno iz predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ju bo vlada v DZ poslala v obravnavo po nujnem postopku. V obeh se posledično predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov.

Povečuje se posebna osebna olajšava za dijake in študente iz sedanjih 75 % splošne olajšave na znesek splošne olajšave. Uvaja se tudi oprostitev plačila dohodnine za prejeto brezplačno pravno pomoč, s čimer se  zasleduje izenačitev brezplačne pravne pomoči z drugimi dohodki, ki imajo socialnovarstveno naravo in so oproščeni plačila dohodnine.   

Tudi v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb so ključne predlagane spremembe vezane na sistem normiranih odhodkov, ki v novem predlogu sledi prej omenjenim spremembam v sistemu normiranih odhodkov. Poleg tega vključuje tudi ukrepe za vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo.

Vezane knjige računov ostajajo

Zavezanci, ki so doslej pri davčnem potrjevanju računov prehodno uporabljali vezane knjige računov in podatke davčnemu organu sporočali enkrat mesečno, bodo po predlogu novele zakona o davčnem potrjevanju računov to lahko počeli tudi naprej. Po trenutni ureditvi bi sicer vezane knjige računov ugasnile s koncem tega leta.

Možnost kartičnega plačevanja davkov

Z vidika cenejšega in predvsem bolj enostavnega načina plačevanja davčnih obveznosti so v okviru sprememb Zakona o davčnem postopku zagotovljene pravne podlage, ki uvajajo možnost kartičnega plačevanja davkov ter drugih obveznih dajatev, brez plačila provizije pri upravnem ali drugem državnem organu.

 

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 29. 9. 2017, www.findinfo.si

 

Prijavite se na naše e-novice!.