Vzpostavljena je evidenca funkcionalno degradiranih površin na Gorenjskem

Pod vodstvom Oddelka za geografijo Filozofske fakultete ljubljanske univerze se je zaključil raziskovalni projekt na temo popisa in analize degradiranih območij. Gorenjska je s tem pridobila evidenco funkcionalno degradiranih območij (FDO), na voljo pa je tudi regionalni priročnik s predstavitvijo problematike FDO na Gorenjskem.
Sanacija degradiranih območij je pomembna regijska tematika, kot prioritetni projekt opredeljena tudi v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2014–2020. Glavni cilji so smotrna raba površin, revitalizacija degradiranih urbanih območij ter prenova starih industrijskih in rudarskih območij. Pomemben korak k temu prav gotovo pomeni vzpostavitev evidence funkcionalno degradiranih območij (FDO), kar nam je na Gorenjskem uspelo že leta 2015. Takrat je Regionalna razvojna agencija Gorenjske v sodelovanju s študenti in mentorji Oddelka za geografijo Filozofske fakultete in Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete ter Mestno občino Kranj izvajala projekt »Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo«. Geografi so s terenskimi metodami dela in poznavanjem GIS orodij na osnovi predhodno določenih kriterijev opredelili različne tipe FDO, vzpostavili prostorsko bazo, s pomočjo krajinskih arhitektov pa določili in identificirali okoljske in krajinske značilnosti posameznega območja ter opredelili vrednosti območja z vidika krajine za prihodnji razvoj. Na terenu je bilo kot FDO evidentiranih 68 območij večjih od 0,5 ha. Njihova skupna površina je znašala 231,9 ha. Gorenjska regija je s tem kot prva v Sloveniji dobila regionalno evidenco FDO s pripadajočimi prostorskimi in drugimi informacijami.
 
V letošnjem letu se je evidenca FDO še nadgradila. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS sta namreč sofinancirala aplikativni raziskovalni projekt z naslovom »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«. Izvajalci projekta so bili Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (vodilni partner) v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Geodetskim inštitutom Slovenije. Prvi del projekta je bil usmerjen v postavitev metodologije in pripravo na popis FDO na terenu, ki je bil v drugem delu izveden v izbranih sedmih statističnih regijah, tudi na Gorenjskem.
 
Na podlagi kriterijev je bilo na Gorenjskem popisanih 74 FDO v skupni površini 239,60 ha. Največ je območij industrijskih in obrtnih dejavnosti (20, predvsem na območju starih industrijskih območij) in območij pridobivanja mineralnih surovin (16, predvsem na račun peskokopov in kamnolomov). Številčnejša so še območja turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti (12) ter območja storitvenih dejavnosti (10).
 

Vzporedno s popisom so potekale aktivnosti vzpostavitve nacionalne evidence FDO in izdelava aplikacije za vnos in pregledovanje podatkov. Del raziskovalnega projekta je bil usmerjen v pripravo ustreznih ukrepov za reaktivacijo FDO. Ob koncu projekta se je izvedel popis FDO tudi v preostalih petih slovenskih statističnih regijah, s čimer je zagotovljena evidenca FDO na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Rezultate projekta so izvajalci maja letos predstavili predstavnikom občin in drugim zainteresiranim v posameznih regijah v obliki krajših delavnic. Udeleženci so bili seznanjeni z obstoječo evidenco FDO, značilnostmi degradiranih območij na regionalni ravni, nekaterimi specifičnimi problemi, naborom ukrepov za sanacijo in reaktivacijo FDO ter predlogom vzdrževanja in ažuriranja evidence FDO. Rezultati so na voljo tudi v regionalnem priročniku, evidenca FDO pa je dostopna na spletni povezavi http://crp.gis.si.

 

Prijavite se na naše e-novice!.