Zaprtje Regijske garancijske sheme Gorenjska

V sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom je BSC Kranj v letu 2015 vzpostavil Regijsko garancijsko shemo Gorenjska. Regijske garancijske sheme (RGS) so bile vzpostavljene z namenom pospeševanja razvoja mikro, malega in srednje velikega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanja investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr., in sicer na območju celotne Republike Slovenije.
V okviru RGS Gorenjska je BSC podjetnikom iz Gorenjske regije ponujal do 80 % garancije za kredite v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva ter obratni kapital.
 
Dne 16. 5. 2018 se je razpis zaprl.

Za vsa mala, mikro ter srednje velika podjetja (MSP), ki so registrirani po ZGD, fizične osebe z ustrezno registrirano dejavnostjo in zadruge, ki se zanimajo za hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, sta na Slovenskem podjetniškem skladu na voljo produkta P1 plus 2018 in P1 plus – program mladi - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.
Pogoji za pridobitev garancije:
 
*Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”, je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru šifre dejavnosti G navedene v tč. 5.1.
 
Sodelujoče banke:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
 
Na BSC, d.o.o., Kranj, smo vam na voljo za pomoč pri pripravi vlog ali prijav na razpise.

 

Za več informacij se obrnite na Nives Justin, 04 28 17 247 ali nives.justin@bsc-kranj.si.

Prijavite se na naše e-novice!.