Programsko obdobje 2021-2027

Regionalni razvoj in kohezija po letu 2020:
 
Poudarek je na petih prednostnih področjih, kjer lahko EU najbolje izkoristi svoje zmožnosti. Naložbe v regionalni razvoj se bodo osredotočale predvsem na 1. in 2. cilj. Tem prednostnim področjem bo dodeljeno med 65 % in 85 % sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada glede na raven blaginje držav članic.
 
Pet glavnih ciljev, ki bodo gonilna sila naložb EU v obdobju 2021–2027:
 
  1. Pametnejša Evropa – spodbujanje inovacij, digitalizacije, gospodarske preobrazbe in podpora malim in srednje velikim podjetjem
  2. Okolju prijaznejša, brezogljična Evropa – izvajanje Pariškega sporazuma, vlaganje v energetski prehod in obnovljive vire ter boj proti podnebnim spremembam
  3. Bolj povezana Evropa – strateška prometna in digitalna omrežja
  4. Bolj socialna Evropa – uveljavljanje evropskega stebra socialnih pravic in zagotavljanje podpore ustvarjanju kakovostnih zaposlitev, izobraževanju, spretnosti in znanja, socialni vključenosti in enakemu dostop do zdravstvenega varstva
  5. Evropa, bliže državljanom – podpora lokalno vodenim strategijam in trajnostnemu razvoju mest v EU
  
Programski dokumenti na nacionalni ravni:
 
Izhodiščni osnutek Partnerskega sporazuma, verzija 2. 10. 2020
 

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost

Vlada je na seji dne 28. aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF). Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja. Ta sredstva formalno niso del evropske kohezijske politike.

Prijavite se na naše e-novice!.