MREŽA VODNIH POTI V Kamniško-Savinjskih Alpah

Trajanje projekta: september 2020 – december 2022

Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,  LAG Regionalkooperation Unterkärnten

Skupna vrednost projekta brez DDV: 298.308,91 EUR od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 168.473,26 EUR

Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 68.179,12 EUR, od tega vrednost EKSRP 57.953,10 EUR

Opis projekta:

V partnerstvo projekta smo se povezali LASi iz celotnega območja Kamniško Savinjskih Alp (v nadaljevanju KSA), tako iz slovenskega kot iz avstrijskega dela. Projekt Mreža vodnih poti v KSA nadgrajuje projekta Vodne zgodbe KSA v integralni turistični produkt. Občine nadaljujemo z ozaveščanjem o pomenu ohranjanja čiste pitne vode in vodne vire premišljeno in skrbno vgrajujemo v turistično ponudbo območja. Povezali smo se tudi z LASom Spodnje Koroške regije v Avstriji, saj del območja KSA posega tudi na območje Občine Železna Kaplja.

Najpomembnejši razvojni potencial območja KSA je bogastvo vodnih virov. S projektom bomo vplivali na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjanje njene kvaliteto, saj bomo le tako lahko dolgoročno razvijali trajnostni turizem. Želimo, da prebivalce območja ozavestimo, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustiti neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij. Obiskovalcem območja bomo predstavili bogastvo naših voda. Vodne izvire, ki so bili na podlagi opravljenih analiz projekta Vodne zgodbe KSA prepoznani za kvalitetne (pitna voda) bomo vključili v mrežo vodnih poti KSA, kar bo nov turistični produkt območja. Obiskovalci/pohodniki v KSA bodo lahko obiskovali izvire in se odžejali z izvirsko vodo, kar je posebnost in prednost tega turističnega produkta. Na izvirih, ki bodo vključeni v mrežo se bo izvajala kontrola kvalitete vode oz. bo opravljen monitoring (analize).

Mreža vodnih poti (poti med izviri) bo digitalizirana s pomočjo GPS naprave. Ocenjena dolžina poti med izviri je cc 300 km. Mreža vodnih poti v KSA bo vključena na spletno pohodniško aplikacijo. Za vključene izvire bodo pripravljena interpretativna besedila kot motivacija za hojo po vodnih poteh. Besedila bodo prilagojena za različne medije, kot je mobilna pohodniška aplikacija, spletne strani, karta/zemljevid in prevedena v angleški in nemški jezik. Izdelana bo tudi karta/zemljevid mreže vodnih poti v KSA v slovenskem in nemškem jeziku in sicer skupaj za celotno območje 18.000 izvodov v slovenskem jeziku in 600 izvodov v nemškem jeziku.

Velik poudarek bo na ozaveščanju o pomenu ohranjanja pitne vode, predvsem z izvedbo različnih dogodkov. V vseh sodelujočih LASih bodo potekali Festivali pitne vode, delavnice, okrogle mize, razstave, pohodniški festival. Vključeni bodo mladi in sicer potekalo bo sodelovanje s šolami v obliki natečajev za najboljši strip in najlepšo pesem na temo vode v KSA. Organizirano bo izobraževanje za preizkuševalca vode “Vodni sommelier” z namenom predstavitve novega poklica, kjer bodo vključeni tudi brezposelni, ki jim bo predstavljen nov poklic. Organizirani bosta tudi dve strokovni ekskurziji in sicer ena na območje LAS Gorenjska košarica in druga na območje LAS Spodnja Koroška (Avstrija).

Obveščanje in osveščanje javnosti bo potekalo z objavami v medijih, lokalnih časopisih, spletnih medijih – fb in spletne strani vključenih LASov, Kamnik Savinja Alps, občin iz območja,ipd. S pripravo in objavo strokovnih članokov in prispevkom bomo lokalno prebivalstvo in obiskovalce območja osveščali o pomenu ohranjanja in skrbi za vodne vire. Kupili bomo tudi promocijski material, ki bo spodbujal uporabno okolju prijaznega materiala (stekla) in pitje vode. V letu 2022 bo projekt predstavljen na mednarodnem Blejskem vodnem festivalu (BWF), ki je tradicionalna prireditev, ki se odvija na območju projektnega partnerstva.

Cilji projekta:

 • Oblikovati in uveljaviti preizkusiti stalna orodja (npr. mreža vodnih poti, digitalna karta, vodni sommelierji,  …), znanja in usposobljenost ter lokalno partnersko mrežo za dolgoročno izvajanje konkurenčnih in edinstvenih vodnih turistične produkte na območju KSA ;
 • Oblikovati in uveljaviti stalna orodja (npr. mreža vodnih poti, digitalna karta, Festivali pitne vode, delavnice o vodah za domačine, literarni natečaji, …), znanja in usposobljenost ter lokalno partnersko mrežo, ki bodo dolgoročno spodbujala, ozaveščala in izobraževala o vodnih virih v KSA, podpirale obiskovanje vodnih območij kot del preživljanje ter čim širšo uporabo kvalitetne in cenejše vode v naravi in iz pipe napram vodi iz plastenke;
 • Oblikovati in uveljaviti stalne oblike aktivnosti (npr. nadgrajeni Festivali pitne vode, delavnice in drugi dogodki za prebivalstvo, natečaja za literarna dela …), znanja in usposobljenost za te aktivnosti ter lokalno partnersko mrežo, s katerimi se bo lahko dolgoročno in na privlačen način vse skupine prebivalstva ozaveščalo in izobraževalo o pomenu, izredni kvaliteti ter hkrati ranljivosti voda v KSA (tudi kot vira vodo iz pipe), o uporabi kvalitetne in cenejše vode v naravi ali iz pipe napram vodi iz plastenke ter prednostih&priložnostih usmerjanja v sonaravne gospodarske aktivnosti z manj obremenitvami za vodo (npr. sonaravni turizem);
 • Oblikovati in uveljaviti stalne vključevalne aktivnosti (npr. delavnice, natečaji, Festivali pitne vode, Ustvarjalni festival na temo vode,…) in sodobne zelene zaposlitvene priložnosti (poklic vodni sommelier, interpretacijsko vodenje po vodnih poteh..) za vse glavne skupine prebivalstva, s posebnim poudarkom mladih, žensk, starejših in drugih ranljivih skupin, s čimeri bi dosegli večjo aktivnost in povezovanje slednjih v razvoj in življenje lokalne skupnosti,  zeleno podjetništvo (s zaposlovanjem) in varovanja okolja.

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti so enakomerno razporejene med partnerje. Vsi partnerji v operaciji se vključujejo v izvedbo večinoma vseh zastavljenih aktivnosti. V skladu z zaznanimi potrebami in cilji na območju, se nekatere aktivnosti izvajajo tudi pilotno.

V okviru operacije se bo razvil turistični produkt Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah, ki bo z že vzpostavljenim turističnim produktom Vodne zgodbe KSA tvoril nov integralni turistični produkt.

V operaciji so zajete naslednje skupne aktivnosti vseh partnerjev:

 1. Vzpostavitev digitalne mreže vodnih poti
 2. Analize vodnih izvirov (monitoring kvalitete vode)
 3. Ozaveščanje prebivalcev o pomenu ohranjanja pitne vode in krepitve pozitivnega odnosa ljudi do vode:
  • Festivali pitne vode
  • Izvedba natečajev za osnovnošolce
  • Strokovne ekskurzije
  • Izobraževanje za preizkuševalce vode – vodni sommelier
 4. Obveščanje in osveščanje javnosti
 5. Koordinacija in vodenje projekta sodelovanja

LAS Gorenjska košarica ima naslednje dodatne aktivnosti:

  • Zasnova mreže vodnih poti na ostalem območju LAS Gorenjska košarica
  • Izvedba literarnega natečaja, razstave in ekskurzije na temo vode in narave 
  • Okrogla miza na temo vode
  • Ustvarjalna delavnica na temo človeka, vode in narave 
  • 4-dnevni Festival rokodelcev na temo človek, voda in narava
  • Izvedba turističnega produkta Naravne vode v KSA in Stari Slovani in izdelava izobraževalno – promocijskega filma.

Rezultati projekta:

 • izdelava integralnega turističnega produkta Mreža vodnih poti v KSA
 • digitalizirana mreža vodnih poti v KSA, predstavljena na evropski spletni platformi za pohodništvo
 • analize vodnih izvirov (monitoring kvalitete vode) za 52 izvirov v KSA in 15 v LAS Gorenjska košarica
 • festivali pitne vode – 6x
 • 2 natečaja za osnovnošolce, najboljši strip na temo vode v KSA in najlepša pesem na temo vode v KSA
 • 2 strokovni ekskurziji z ogledom dobrih praks, izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji
 • izobraževanje za preizkuševalce vode “vodni sommelier”
 • izvedba turističnega produkta Naravne vode v KSA in Stari Slovani in izdelava izobraževalno – promocijskega filma
 • 4-dnevni Festival rokodelcev na temo človek, voda in narava
 • izdelana zasnova mreže vodnih poti.

Koristne povezave:

Evropska komisija, EKSRP
Program razvoja podeželja

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS Gorenjska košarica, vodilni partner BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

Prijavite se na naše e-novice!.