Veriga EKOSEMEN

Trajanje projekta: september 2022 – maj 2024

Partnerji: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Gorenjska košarica in ostali različni partnerji (zadruge, ekološke kmetije, občine, osnovne šole, podjetja …) ter Zveza ekoloških proizvajalcev Makedonija.

Partnerji na območju LAS Gorenjska košarica so: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Ekosemena, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj, EKO kmetija Vegerila, EKO kmetija Porta.

Skupna vrednost brez DDV: 185.576,25 EUR, odobrena sofinancirana sredstva EKSRP 

Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 93.346,23 EUR, vrednost EKSRP 

Opis projekta:

Operacija bo s podpiranjem ekološke pridelave ter strokovno podporo pridelovalcem ekoloških semen omogočila prehod k trajnostnemu sistemu pridelave in predelave hrane v EU, ki bo zagotovil prehransko varnost in dostop do zdrave hrane, pridelane na zdravem planetu. Z naložbami v operaciji bomo ekološkim kmetom omogočili boljše pogoje za pridelavo raznolikih semen, ki so prilagojena na ekološke pridelovalne sisteme ekoloških semen ter nudili strokovno podporo na terenu in v laboratoriju z različnimi analizami semen, ki so ključne za pridelavo visoko kakovostnega ekološkega semenskega materiala. Operacija bo prispevala k uresničevanju krožnega gospodarstva ter k vzpostavitvi trajnostne potrošnje hrane in zagotavljanju cenovno dostopne zdrave hrane za vse. S pripravo biodiverzitetne mešanice bomo porabili sicer neuporabljen, zavržen semenski material (kalo) ter ga vrnili nazaj v tla ter na ta način povečali organsko snov v tleh, izboljšali kakovost in rodovitnost tal ter posledično povečali ekološko pridelavo hrane na lokalnem nivoju. Od kooperantov bomo elitno in osnovno seme uporabili za semenarstvo, manj kakovostno pridelano seme pa uporabili za konzum, nadaljnjo pridelavo v namaze iz stročnic.
Z izdelavo GIS analize in interaktivno karto ekoloških ponudnikov ter različnimi delavnicami bomo promovirali ekološko kmetijstvo ter skušali čim boljše povezati ekološke pridelovalce in predelovalce ter končne uporabnike ter na ta način skušali čim bolj skrajšati transportne verige.

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti so smiselno razdeljene v 7 sklopov:

1Vodenje in koordinacija

2:Naložba v nakup nove opreme za vzpostavitev Semenske banka na območju LAS DBK in oprema za potrebna za pridelavo ekoloških semen

3: Aktivnosti za izobraževanje ponudnikov in potrošnikov (avtohtona semena, večja odpornost na podnebne spremembe, manjša uporaba gnojil, s tem pa tudi manjše onesnaževanje podtalnice)

4: Razvoj novih produktov – namazov iz semen (fižol, grah) iz ekološke pridelave; pilotna izdelava namazov. Kulinarična delavnic o izdelavi namazov

5: Delavnice na temo osveščanja o pomenu ekološke pridelave za ohranjanje biotske raznolikosti projektnega območja, prikazi na terenu – vključene kmetije v projekt

6: Aktivnosti za oblikovanje kooperative eko pridelovalcev – 10 kmetij, na katerih bo izvedena pilotna zasaditev, s sprotno evalvacijo rasti, v nadaljevanju žetve, in selekcije (semenski material, predelava); pilotno zasajena travišča.                                 

7: Izmenjava znanja in izkušenj med partnerskimi leti – v projektu je vključen neposreden prenos znanja in izkušenj z že vzpostavljeno gensko banko na območju Gorenjske na območje Dolenjske in Bele krajine, izdelane pa bodo tudi skupne smernice za ekološko pridelavo

Cilji projekta:

 • Spodbuditi ekološke kmetovalce k večji in raznoliki pridelavi ekoloških semen. Možnosti dodatnega zaslužka za ekološke kmetije z dopolnilno dejavnostjo z izdelavo eko izdelkov, pa tudi turizmom in socialnim podjetništvom.
 • Spodbuditi ekološke kmetovalce k večji pridelavi ekoloških semen z nudenjem strokovne podpore na terenu in v laboratoriju. Tehnična pomoč ekološkim pridelovalcem semen z različnimi naložbami v mobilne rastlinjake, namakalni sistem (prilagajanje na podnebne spremembe), proti točne in proti insektne mreže, motokultivator, čistilci in luščilci semen idr.
 • Povečanje kakovosti pridelanega semenskega materiala s strokovnim nadzorom pridelave ekoloških semen (strokovna predavanja, laboratorijski testi za kakovost semenskega materiala, patološki testi …).
 • Shranjevanje kakovostnega eko semena v Banki semen, ki je tudi ena izmed projektnih aktivnosti znotraj operacije.
 • Izboljšati kakovost prsti ter izboljšati organsko snov v tleh s pripravo biodiverzitetne mešanice iz semen ter posledično pridobiti večjo količino semen. Spremljanje kakovosti tal z akreditiranimi talnimi analizami (Kmetijski Inštitut).
 • Povečati količino ekološko pridelane hrane ter ekološko pridelanih semen s sadilcem sadik za saditev in sejanje v zastirko, saj je posledično zasejana večja količina ekoloških sadik ter pridelana večja količina ekoloških semen.
 • Vzpostaviti testno polje ter kolekcijski nasad za preizkušanje biodiverzitetnih mešanic, za preizkušanje lokalnih, starih, tradicionalnih sort in pridelava semena ter vpliv podnebnih sprememb na njihovo rast in razvoj ter kakovost.
 • Povezati ekološke pridelovalce in ekološke predelovalce ter končne uporabnike s pripravo nabora ekoloških pridelovalcev in predelovalcev ter izdelavo GIS analizo oz. geografskim prikazom ekoloških kmetijskih vsebin z namenom povezovanja ter skrajšanja transportnih verig.
 • Splošni javnosti približati ekološko kmetijstvo ter ekološko semenarstvo z izdelavo e-letaka o ekološkem kmetijstvu ter publikacije s predstavitvijo kooperantov s poudarkom na kulturni dediščini.

Skupni rezultati projekta:

 • Manjše naložbe za strokovno in tehnično podporo ekološkim pridelovalcem (mobilni rastlinjaki, namakalni sistem, protitočne mreže, proti insektne mreže, motokultivator, zamrzovalna skrinja, kompost, čistilci in luščilci semen …).
 • Rezultat operacije na območju LAS DBK bo vzpostavite Banke ekoloških semen. Za ta namen bo urejen prostor za shranjevanje semen v skladu z vsemi zahtevami glede vlage, temperature, pa tudi kozarcev za shranjevanje.
 • Nakup sadilca sadik za saditev in sejanje v zastirko in posledično posejana večja količina ekoloških sadik ter pridelana večja količina ekoloških semen.
 • Nakup semen za pripravo biodiverzitetne mešanice ter z ostanki pridelanih semen (kalo) pripravljena bidiverzitetna mešanica za povečanje organske snovi v tleh.
 • Vzpostavljeno testno polje in kolekcijski nasad za preizkušanje biodiverzitetnih mešanic za preizkušanje lokalnih in tradicionalnih sort semen ter njihovo prilagojenost na podnebne spremembe.
 • Laboratorijski testi za kakovost semenskega materiala ter patološki testi.
 • Delavnice za ekološke kmete, vrtičkarje, otroke in splošno javnost.
 • Aktualen nabor ekoloških pridelovalcev in predelovalcev na Gorenjskem.
 • Izdelana GIS analiza z različnimi ekološkimi dejavniki ter geografsko lociranimi pridelovalci in predelovalci.
 • Izdelana interaktivna karta s pridelovalci in predelovalci na Gorenjskem.
 • Tiskana publikacija s predstavitvijo kooperantov s poudarkom na kulturni dediščini npr. predstavljena stara sorta semena, ki se prideluje, predstavljen star običaj s kmetije in podobno.
 • Izveden prenos znanja – na Gorenjskem se bo usposabljala sodelavka, ki bo pridobljeno znanje praktično uporabila pri vzpostavitvi Genske banke na območju Dolenjske in Bele krajine. S tem bo nastala direktna povezava med obema območjema.
 • Zasajena testna polja z ekološkimi semeni: v kooperativo/mrežo pridelovalcev želimo vključiti vsaj 10 kmetov, ki bodo vključeni v pilotno izvedbo setve ekoloških semen. Za večji uspeh bo izvedena tudi analiza zemlje.
 • Razviti novi produkti iz ekoloških pridelkov: s pomočjo optičnega čistilca, bodo izločena semena slabše kakovosti, ki ne bodo primerna za semenski material, vendar še vedno dovolj kakovostna za izdelavo za izdelavo različnih prehranskih izdelkov (namazov).
 • Izdelane bodo skupne smernice za pridelavo ekoloških semen med Gorenjsko in Dolenjsko kar bo omogočalo prenos znanja in izkušenj še po zaključku projekta.

Koristne povezave:

Evropska komisija, EKSRP
Program razvoja podeželja

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS Gorenjska košarica, vodilni partner BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prijavite se na naše e-novice!.