ŽIVA DEDIŠČINA

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: april 2022 – april 2025

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Jesenice, Občina Jezersko, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  196.414,93 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 117.605,00 € (85 %)

Opis operacije: 

Na območju LAS Gorenjska košarica se lokalne skupnosti srečujejo s problematiko opuščenih območij znotraj podeželskih naselij in, s sicer zadovoljivim, številom različnih tematskih poti, ki pa so potrebne tako vsebinske kot infrastrukturne prenove. Po drugi strani so v gorenjski krajini manj poznana območja s sicer zanimivo kulturno, tehniško in naravno dediščino, ki jih lahko z minimalnimi posegi in ureditvijo poti rešimo nadaljnjega zaraščanja in jim dodamo novo, osveščevalno izobraževalno vsebino.

Opuščene skupne površine znotraj podeželskih naselij so neprivlačno okolje za bivanje in izvajanje družabnih dejavnosti. Lokalne skupnosti se trudijo s postopno sanacijo teh površin, s prenovo ključnih stavbnih elementov kulturne krajine in spodbujanjem družabnega življenja. V Blejski Dobravi Občina Jesenice želi z izgradnjo lesenega objekta nadaljevati z oživljanjem vaškega jedra. S stavbo, oblikovno zasnovano v skladu z ureditvijo trga, bodo zagotovili prostor za skladiščenje opreme in materiala za izvedbo dogodkov in prostor za izvajanje društvene dejavnosti. S tem se zmanjšuje problematika pomanjkanja prostora za izvajanje društvenih vaj in izboljšuje logistika izvedbe dogodkov. Naložba je namenjena prebivalcem, organizatorjem dogodkov, kmetom, ki sodelujejo na kmečkih tržnicah, krajevni skupnosti in članom prostovoljnega društva, ki bodo v tem prostoru lahko izvajali obvezne vaje.

Na Gorenjskem obstaja vrsta tematskih poti, ki so se vzpostavljale v preteklih desetletjih. Skrb za vzdrževanje teh poti in opreme je različna, spreminjajo se tudi standardi ureditve tovrstnih poti, ki jih narekujejo sodobni turistični in izobraževalni  trendi, ki poudarjajo ozaveščevalno-izobraževalno vlogo sočasno s povečevanjem atraktivnosti. Tematske poti na območju LAS Gorenjska košarica so sonaravno urejene, kar pomeni, da se kot glavni material klopi, stebričkov, okvirov tabel uporablja les. Les ima določeno življenjsko dobo in ob dotrajanosti ga je potrebno zamenjati. Ob takšnih naložbah je smiselno in ekonomično razmišljati tudi o vsebinski prenovi in nadgradnji tematskih poti s sodobnimi interpretacijskimi smernicami. Prav takšno naložbo načrtujejo v Žirovnici, ki je znana kot kulturno-literarno stičišče, ki ga preko celega leta obiskujejo številne šolske skupine ter domači in tuji obiskovalci v organiziranih skupinah ali individualno. Prenovljena pot v grafičnem smislu in z urbano opremo bo prvenstveno namenjena prav zgoraj navedenim skupinam. Na in ob poti se odvijajo tudi različni športni in kulturni dogodki zato bo prenova izboljšala tudi izkušnjo obiskovalcev teh dogodkov.

Pomemben del kulturne krajine so tudi opuščena območja v naravnem okolju, kjer se je v preteklosti izkoriščalo različne naravne vire. Takšna območja so pogosto mesto divjih odlagališč gradbenega materiala in odpadkov in rastišče invazivnih tujerodnih rastlin, ki spreminjajo sestavo značilnih okoliških habitatov. Z namenom ohranitve tipične kulturne krajine s poudarkom na tradiciji izkoriščanja posebne »žive kamnine«, s katero so si služili kruh predniki Jezerjanov, se na Jezerskem načrtuje ureditev območja skladov lehnjaka in lehnjakovega izvira. Z ureditvijo se bo ohranjal spomin na nekdaj pomembno gospodarsko dejavnost. Ponovno se bo vzpostavil značilen izgled območja nekdanjega kamnoloma. Z vzpostavljeno pešpotjo se bo povečala privlačnost in možnost za spoznavanje žive dediščine za mlajše generacije lokalnih prebivalcev in priložnosti za razvoj turističnega produkta. Naložba, ki povezuje dve naravni živi dediščini v neposredni bližini nekdanjega kamnoloma – lehnjakotvorni izvir in sklade lehnjaka, bo izboljšala izkušnjo spoznavanja značilne krajine in njene dediščine in je namenjena domačinom, strokovni javnosti, izbobraževancem ter domačim in tujim gostom in izletnikom.

Le zavedanje, da živimo, delujemo ali obiskujemo stara gorenjska podeželska naselja in okolico z bogato dediščino ni dovolj za ohranitev krajine; potrebna je reaktivacija prostora, ureditev in prenova objektov in poti, s pomočjo katerih bo lahko zainteresirana javnost spoznavala krajino, prepoznala pomen ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in okolja ter vzdržnega razvoja naselij in dejavnosti. Naložbe te operacije so nepogrešljive za oživljanje vaška jedra Blejske Dobrave, doživljanje kulturne poti v Žirovnici in prebujanje žive naravne dediščine, ki je v preteklosti omogočila delo prebivalcem na Jezerskem.

Namen in predmet operacije:

Namen operacije je prispevati k oživljanju in ureditvi vaškega jedra Blejske Dobrave, izboljšanju doživljajske izkušnje kulturne poti v Žirovnici in ureditvi območja žive naravne dediščine na Jezerskem.

Predmet operacije je naložba v razvoj osnovnih storitev v treh občinah na območju LAS Gorenjska košarica za različne namene dviga življenjske ravni prebivalstva, ohranitev tipičnega izgleda naselij, vzdržen razvoj kulturne krajine v podeželskih naseljih in nenaseljeni kulturni krajini.

Cilji operacije: 

 • postavitev objekta ob vaškem jedru na Blejski Dobravi kot nadaljevanje revitalizacije degradiranega območja na gorenjskem podeželju,
 • ureditev območja skladov lehnjaka in lehnjakotvornega izvira, s čimer se zagotovi ohranitev in razvoj naravne dediščine in habitatov ter biodiverzitete na Jezerskem,
 • osvežitev prostorske grafične podobe in ureditev treh točk tematske poti Pot kulturne dediščine Žirovnica,
 • oblikovana priporočila za zagon aktivnosti na revitaliziranem degradiranem območju in smernice za promocijo tematskih poti.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje, koordinacija in promocija,
 • postavitev nezahtevnega objekta ob vaškem jedru na Blejski Dobravi,
 • ureditev okolice in vzpostavitev pešpoti na območju skladov lehnjaka in lehnjakotvornih izvirov,
 • nakup in postavitev opreme na tematski Poti kulturne dediščine Žirovnica,
 • izdelava projekta osvežitve prostorske grafične opreme Poti kulturne dediščine Žirovnica,
 • izdelava, tisk in dobava promocijskega materiala,
 • oblikovanje priporočil za zagon aktivnosti na revitaliziranem degradiranem območju in smernice za promocijo tematskih poti.

Rezultat operacije: 

 • vzpostavljeni pogoji za organizacijo in izvedbo lokalnih dogodkov, kmečke tržnice, društvenih dejavnosti in dogodkov za promocijo kraja – nadaljevanje reaktivacije degradiranega območja vaškega jedra Blejska Dobrava,
 • urejeno območje lehnjaka in lehnjakotvornih izvirov z urejeno pešpotjo,
 • osvežena prostorska grafična oprema in prenovljena infrastruktura na Poti kulturne dediščine Žirovnica,
 • oblikovana priporočila za zagon aktivnosti na revitaliziranem degradiranem območju in smernice za promocijo tematskih poti.

Koristne povezave:

Prijavite se na naše e-novice!.