H2MA

H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 držav EU Interreg Območje Alp (SI, IT, DE, FR, AT), da bi uskladili in pospešili nadnacionalno uvedbo zelene vodikove (H2) infrastrukture za promet in mobilnost v alpski regiji. Prizadeva si za pospešitev transnacionalne uvedbe infrastrukture zelene vodikove mobilnosti v alpski regiji, za zmanjšanje emisij CO2 in spodbujanje prehoda na nizkoogljični promet. S skupnim razvojem mehanizmov sodelovanja, strategij, orodij in virov bo projekt povečal zmogljivosti teritorialnih javnih organov in ustreznih deležnikov za skupno načrtovanje in pilotno testiranje poti brez emisij vodika čez Alpe. Posledično bo H2MA izboljšal upravljanje zelene vodikove mobilnosti, spodbudil uporabo zelenega vodika za težki transport, sprostil zeleno financiranje in okrepil okvir sodelovanja med javnimi organi in podjetji, vključenimi v zeleno vodikovo mobilnost. H2MA bo usklajeval in pospeševal uvedbo infrastrukture za zeleno vodikovo mobilnost po vsej alpski regiji, da bi zmanjšal emisije toplogrednih plinov iz tovornega in javnega prevoza. Vzpostavil bo mehanizme transnacionalnega sodelovanja in povečal zmogljivosti teritorialnih javnih organov in zainteresiranih strani (vključno z energetskimi in prometnimi agencijami, ponudniki infrastrukture H2, proizvajalci OVE) za skupno načrtovanje in pilotno testiranje čezalpskih „zelenih poti H2“ brez emisij in rešitev za urbano mobilnost.
 
Prevozi težkega tovora (PTT) veliko prispevajo k emisijam toplogrednih plinov v Alpah, poleg tega pa povzročajo onesnaževanje zraka in hrup. Zeleni H2 predstavlja zelo obetavno pot razogljičenja za PTT, ki jih je težko elektrificirati (npr. tovornjake in avtobuse); na primer, Evropska Komisija načrtuje približno 60.000 težkih vozil (TV) do leta 2030. Vendar pa alpskim javnim organom in zainteresiranim stranem za uresničitev celotnega potenciala zelenega H2 manjka a)strokovnega znanja in izkušenj ter preizkušenih rešitev za lažjo vključitev v komercialne in urbana mobilnost, b) viri za usklajevanje in ustvarjanje kritične mase iz zaprtih pobud, c) zmogljivosti za sinergijo s podjetji za doseganje ekonomije obsega, ki bo znižala stroške in zagotovila trajnost ekosistemov. Zaradi tega imajo koristi od skupnega pristopa H2MA k načrtovanju infrastrukture.
 
H2MA bo povečal zmogljivosti partnerjev in ciljnih skupin za: 1. Poenostavitev in uskladitev teritorialnih načrtov za uvedbo H2 za komercialne/nadnacionalne in urbane PTT, da bi spodbudili integriran pristop k načrtovanju dobave in distribucije ter zgradili kritično maso za nadaljnji poslovni razvoj. 2. Načrtovanje ukrepov za povezavo proizvodnje H2 za mobilnost z obnovljivimi viri energije, da se olajša načrtovanje čezalpskih poti brez emisij za težka tovorna vozila. 3. Predlaga področja usklajevanja med alpskimi strategijami H2 o zeleni mobilnosti, da bi izboljšali obstoječe politične okvire.
 
Osnovne informacije o projektu:
Program: Interreg Območje Alp
ID projekta: ASP0100097
Programska prioriteta: ogljično nevtralna in na vire občutljiva alpska regija
Specifični cilj v okviru prednostne naloge: SO 2.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
Vrsta projekta: Klasični projekt
Akronim projekta: H2MA
Naslov projekta: Zelena vodikova mobilnost za promet v alpski regiji
Trajanje: 36 mesecev (začetek 1.11.2022)
Proračun projekta: 2.273.154,68 €
Skupni upravičeni proračun BSC Kranj: ­­­­198,500.00 €
Nosilec projekta (LP): KSSENA - Energetska agencija Savinjske, Šaleške in Koroške regije
Prijavite se na naše e-novice!.