Karierni center za mlade

Pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana je pričel delovati Karierni center za mlade.

Skupaj s projektnimi partnerji, Ljudsko univerzo Koper in Ljudsko univerzo Nova Gorica, mladim med 6 in 19 letom nudimo možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju. Predstavljali bomo različne poklice, organizirali brezplačne aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierni kvizi, hitri zmenki ali soočanja s trgom dela ter učne in debatne delavnice. Karierni center za mlade je poleg učencem in dijakom namenjen tudi staršem in strokovnim delavcem, ki delajo s to populacijo.

 

NAŠI CILJI:

  • razvoj novih orodij na področju karierne orientacije, ki bodo mladim dostopna ne samo med trajanjem projekta, temveč tudi po njegovem zaključku;
  • šolajoča mladina uporablja v projektu razvita orodja (interaktivni portal, aplikacijo in VR poklice) ter tako spoznava sebe v odnosu do trga dela in aktivno vlogo na karierni poti;
  • mladi spoznavajo poklice, izboljšajo poznavanje samega sebe, svojih veščin vodenja kariere, poznavanje trga dela oziroma zavedanje nenehnih sprememb na trgu;
  • starši v okviru projektnih aktivnosti dobijo konkretne informacije in znanja ter usvojijo metode, tehnike in orodja za pomoč otroku na področju karierne orientacije;
  • razvoj in pilotno testiranje programa za pomoč strokovnim delavcem pri delu s šolajočo mladino, ki ga po zaključku programa želimo vključiti v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju;
  • strokovni delavci šol, vključeni v pilotni program, na vseh ravneh izobraževalnega sistema pri svojem delu nove metode, načine, pristope in tehnologije za delo z mladimi na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije;
  • vzpostavitev partnerskih povezav, sodelovanja med šolami in drugimi deležniki v okolju (s trgom dela) kot primer dobrih praks za pomoč šolajoči mladini;
  • šole za otroke s posebnimi potrebami, vključene v projekt, na podlagi primerov dobrih praks, v letni delovni načrt vključijo več aktivnosti s področja vseživljenjskega učenja in karierne orientacije

Karierni center deluje v prostorih coworking centra Kovačnica na Župančičevi ulici 22 v Kranju.

 

Dodatne informacije in rezervacija termina za individualna svetovanja:

Andraž Šiler
04-77-77-254
 
Nives Justin
04/28-17-247

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

Prijavite se na naše e-novice!.