Zaključeni projekti

 

   

FUTUREMED

Projekt bo izboljšal konkurenčnost pristanišč na območju Mediterana z izboljšanjem dostopnosti s pomočjo tehnologij, proceduralnih inovacij ter z zagotavljanjem trajnostnega transporta.

 

 

2012 - 2015

AlpStore

S projektom želimo poudariti pomen škodljivosti ogljikovih emisij, ter ciljne skupine napeljati k uporabi OVE v njihovih panogah. Partnerji vseh sedmih držav bodo v ta namen uvedli skladiščenje energije.

 

 

2012 - 2014

GreenITNet

Vladne, znanstvene, industrijske in mnoge druge inštitucije stremijo k zmanjšanju porabe energije s strani IKT. To je tudi osnovni cilj tega projekta. Rezultat projekta bo razvit sistematičen okvir usmeritve k  »Zelenem IT« in zbrano število dobrih praks ter učinkovitih politik.

 

 

2012 - 2014

MOG

Cilj projekta MOVE ON GREEN (MOG) je izboljšanje učinkovitosti regionalnih politik na področju trajnostnega javnega prevoza na podeželskih območjih, kar naj bi dosegli predvsem prek izmenjave in povezovanja dobrih praks med vključenimi regijami ter večjega ozaveščanja vpletenih institucij in državljanov.

 

 

2012 - 2014

CYCLECITIES

Cilj projekta CYCLECITIES je prenos izkušenj in izmenjava dobrih praks med Evropskimi mesti ter nadgraditev znanj s področja vključevanja kolesarjenja v sheme upravljanja mobilnosti urbanih območij, ki se srečujejo s problematiko prometne preobremenjenosti.

 

 

2012 - 2014

MICROPOL

Izmenjava dobrih praks na področju dela na daljavo (Smart Work Centres) na ruralnem območju ter izboljšanje regionalnih oziroma lokalnih politik in strategij na področju dela na daljavo, z namenom povečanja možnosti za zaposlitev v neurbanih območjih.

 

 

2012 - 2014

LOCFOOD

Poizkus vplivanja na regionalne politike in strategije glede malih in srednje velikih podjetji na področju kmetijstva v ruralnih predelih, z namenom izboljšanja možnosti podjetniškega razvoja, konkurenčnosti in ekonomske rasti.

 

 

2012 - 2014

EU RUFU

Prihodnost podeželja v Evropi

Osnovni namen projekta je vzpodbujanje različnih vrst aktivnosti na podeželju, ki vodijo v re-organizacijo in revitalizacijo storitev in infrastrukture (javne in privatne) z namenom zadržanja aktivno delovnega prebivalstva v regiji, aktiviranja inovativnih oblik podjetništva in investicij, učinkovitejšega sodelovanja mest s podeželjem.

 

 

2011 - 2014

FLU – LED

Popis ledinskih in hišnih imen na območju Karavank ter vzpostavitev enotnega dvojezičnega kulturnega portala.

 

 

2011 - 2013

Slovenska mreža mentorjev žensk podjetnic

Projekt je usmerjen v pospeševanje in podporo ženskemu podjetništvu preko štirih skupin aktivnosti: a) izbor mentorjev žensk podjetnic, b) izbor mentorirank  c) vzpostavljanje mreže oz. sodelovanja med mentorji in mentorirankami, d) vzpostavljanje mednarodnih povezav med mentorji in mentorirankami v drugih evropskih nacionalnih mrežah

 

 

2011 - 2013

P.E.S.C.A.

Namen projekta je spoznavanje in sprejemanje tipičnih lokalnih proizvodov slovenskega območja v Italiji in obratno, v okviru šolskih menz.

 

 

2011 - 2013

Tehnična pomoč Centru za razvoj skopske regije in izmenjava znanja na področju priprave in izvajanja RRP in EU projektov in razpisov

Naše dolgoletne izkušnje na področju spodbujanja lokalnega in regionalnega razvoja ter priprave lokalnih ter regionalnih projektov bomo prenesli na Center za razvoj skopske regije, občino Gazi Baba, oblčino Petrovec ter občino Gjorče Petrov. Skupaj bomo pripravili nekaj projektov ter jih tudi prijavili za sofinanciranje iz predpristopnih sredstev EU.

 

 

2011 - 2012

MACC

Vzpostavitev sodobnih centrov umetnosti.

 

 

2011 - 2013

Future Ideas Karawanks

Opis del: Vodenje in koordinacija projekta na slovenski strani, sodelovanje pri pripravi čezmejnega idejnega natečaja za izbor inovativnih trajnostnih poslovnih idej,

zbiranje podatkov za analizo o vrednotenju dobrih praks podjetništva v Karavankah, sodelovanje pri izvajanju čezmejnega programa obveščanja in usposabljanja (v obliki okroglih miz …)

 

 

2011-2012

MOTOR

Opis del: Projekt MOTOR želi prispevati k izboljšanju turistične ponudbe na treh vključenih specifičnih območjih: razvita turistična destinacija na zavarovanem območju narave, manj razvito območje na podeželju in staro mestno jedro z bogato kulturno dediščino.

 

 

2011-2014

Svet inovativnih igral

Opis del: "na podeželju" vzpostaviti niz kvalitetnih "igrišč z inovativnimi igrali  in podeželje približati mestnim urejenim igriščem, na min 6 lokacijah.

 

 

2011-2013

KULT-POD

Opis del: pilotna izvedba »Vaških prireditev« v najmanj 3 vaseh območja, ki bo vključilo lokalne potenciale prebivalcev, njihova  znanja, posebnosti 

 

 

2011-2013

Vzpostavitev tematskih poti-odkrijmo bisere našega podeželja

Opis del: Izgraditi/opremiti izbrane tematske poti oz. točke ob poteh ter prebivalcem zagotoviti brezplačno dostopne rekreacijske površine z zanimivo mrežo tematskih poti na podeželju ter pripraviti in izvesti osveščanje o izbranih tematskih poteh (s poudarkom na novo vzpostavljenih, manj prepoznavnih poteh)

 

 

2011-2013

Dokumentacija tematske poti-odkrijmo bisere našega podeželja

Opis del: priprava dokumentacije za do sedaj »neznane bisere«. S tem projektom vključujemo občino Preddvor  in Jezersko z dokumentacijo za mrežo tematskih poti, ter občino Kranj z dokumentacijo za Pot prijateljstva.

 

 

2011-2013

CLUSTERS CORD

Opis del: povezovanje grozdov iz držav partneric v 3 meta-grozde, identifikacija dobrih praks v procesu upravljanja, razvoja procesov in izmenjava izkušenj ter znanj med podjetji istih panog.

 

 

2010-2013

Slow tourism ob vodi

Opis del: razvoj novega turističnega produkta slow turizem (uživanje, sproščanje v naravi) t.j.  razvili smernice za razvoj s standardi, blagovno znamko, poskrbeli za ustrezno skupno za trženje pripravljenih programov, ter usposobili vodiče in pripravili didaktične dejavnosti za šole.

 

 

2010-2013

REGIOLAB

Opis del: Cilj projekta, ki je namenjen malim in srednjevelikim podjetjem, je olajšati sodelovanje med podjetji in inštitucijami znanja na obeh straneh meje

 

 

2010-2012

Leonardo da Vinci

Opis del:Razvoj skupnih pristopov na področju skupnih mehanizmov pri razvoju podjetnikov s poudarkom na mladih podjetnikih.

 

 

2010-2012

DEMOCHANGE

Opis del: Projekt »DEMOCHANGE« obravnava demografske spremembe kot poglavitni moment prostorskega razvoja ter regionalnega razvojnega načrtovanja, odnosa med ruralnimi in urbanimi območji v Alpskem prostoru.

 

 

2010-2012

JAPTI

Opis del: JAPTI zagotavlja sredstva za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM za podjetniško naravnane ciljne skupine na območju RS.

 

 

2010-2012

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Opis del: Cilj projekta je razviti prvi pilotni model socialnega podjetništva na področju turizma, usposobiti 20 kandidatov in jih 15 redno zaposliti.

 

 

2010-2011

ET STRUCT

Cilj projekta je pregledati stanje glede možnosti izobraževanja v vključenih regijah in pripraviti transnacionalne izobraževalne module, ter jih pilotno preizkusiti.

 

 

2010-2013

ENSURE

Opis del: S projektom želimo pregledati prakse uporabe obnovljivih virov energije v starih mestnih jedrih in v "zaščitenih" objektih ter tudi z 1 »mini pilotom« prikazati možnost uporabe obnovljivih virov.

 

 

2010-2013

IDEA

Opis del: Rešitve za vzpostavitev funkcionalnega sistema za prepoznavo, razvoj in obstoj tehnoloških inovacij in znanja.

 

 

2010-2013

Intra MED

Opis del: S projektom želimo  pregledati prakse drugih držav na področju sodelovanja bolnišnic/klinik s podjetji in izvesti prve mini "izvedbene projekte" med bolnišnicami in podjetji.

 

 

2010-2013

LO CARE

Opis del: S projektom želimo poleg "ogleda dobrih praks" zniževanja CO2 v vključenih regijah pripraviti in izvesti poziv za "podprojekte" ter izdelati tudi 5 transnacionalnih analiz na področju (obnovljih virov, zelenega naročanja, zniževanja CO2, osveščanja,…).

 

 

2010-2013

Dart

Opis del: Rešitve za ravnanje z demografskimi spremembami v evropskih regijah – analiza kazalnikov, prenos dobrih praks in predlogi za nadgradnjo razvojnih politik.

 

 

2010-2013

Alpfirs

S projektom se bodo pripravile zasnove enotnega pregleda klimatskih sprememb, ki lahko vplivajo na požarno varnost.Pripravila se bo tudi zasnova skupnega protokola za reševanje in  izvedlo pilotno usposabljanje strokovnjakov s področja zaščite in reševanja pred požari.

 

 

2010 - 2012

ENSPIRE EU

Opis del: S projektom želimo vzpostaviti posebne podporne mehanizme za podjetništvo mladih (predvsem ranljivih ciljnih skupin) in jih medsebojno primerjati ter "tudi mini pilotno preizkusiti").

 

 

2010-2012

Pooling clusters

Opis del: S projektom želimo nadgraditi podporne mehanizme na področju podjetništva in le te zagotoviti tudi za specializirane skupine (podjetja vključena v tehnološke mreže in grozde), vključno z "mini pilotnimi izvedbami".

 

 

2010-2012

Cross Inno

Opis del: S projektom CROSS INNO želimo vzpostaviti prekomejni podporni "center odličnosti" z  inovacijskim modelom  s pilotno izvedbo 5o inovativnih projektov v katerih sodeluje 1 ali več podjetij iz Gorenjske in/ali Koroške

 

 

2010-2012

React

Opis del: S projektom REACT (kombinacija sproščujoče in adrenalinske turistične ponudbe) bo razvit nov inovativen turistični produkt s strateškimi usmeritvami, določenimi standardi za majhna in srednja podjetja na področju turizma ter opravljene promocijske aktivnosti za zagon tega produkta

 

 

2010-2012

Communis

Opis del: v okviru projekta se pripravlja pregled možnih prednosti in slabosti "skupnih poslovnih con", v pripravi je tudi metodologija za "poslovne cone" alpskega prostora.

 

 

2010-2013

 

Skupaj spoznavajmo vaške običaje, vaške zgodbe

Opis del: analiza običajev, veščin in zgodovinskih običajev, nakup opreme potrebne za že »delno poznane in uveljavljene prireditve«, informacije o projektu. Ključni rezultat je:  prepoznani in prebivalcem predstavljeni lokalni običaji, zgodovinske osebnosti.

 

 

2010-2012

Odkrivajmo svet igral in znanja

Opis del: postavljena inovativna igrala na najmanj 6 lokacijah z inovativnimi prostočasnimi vsebinami za otroke, v katere bo še v toku projekta vključeno najmanj 60 otrok.

 

 

2010-2012

Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja

Opis del: izgradnja, oprema tematskih poti/posameznih mikro točk, informacije in informativni material o projektu, glavni rezultat: vzpostavljena in obiskovalcem zanimiva delna mreža tematskih poti podeželskega prostora z učinkovitim informiranjem in urejenim upravljanjem.

 

 

2010-2012

Dokumentacija tematske poti JE-PR

Opis del: priprava dokumentacije za do  sedaj »neznane bisere« so:  Pristava in Zoisov park v občini Jesenice, kolesarske in konjeniške poti v občini Preddvor. Za zagotovitev dostopnosti in ureditve bodočih naravoslovno običajskih  poti je predhodno nujno potrebno zagotoviti  projektno dokumentacijo.

 

 

2010-2012

REAAL

Opis del: Projekt se nanaša na uvajanje obnovljivih virov energije v šestih javnih objektih na Gorenjskem, to je v petih osnovih šolah (Kranjska Gora, Bled, Poljane, Žiri, Gorje) ter v enem javnem bazenu (Kranj) z namenom nadomestiti čim več sedanjih energentov, ki jih ti objekti uporabljajo za gretje stavb.

 

 

2009-2012

karavanke@prihodnost.eu – gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti

Opis del: Priprava trajnostnih usmeritev za razvoj gospodarstva in turizma na področju Karavank ter izvedba konkretnih projektov, ki podpirajo cilje alpske konvencije in sicer na področju mobilnosti (upravljanje prometa v dolinah), razvoja pohodništva, plezanja in kolesarjenja, varovanja narave (upravljavski načrti, interpretacija narave), promocije izdelkov iz lesa in sena.

 

 

2009-2012

NATURE EXPERIENCE

Opis del: S projektom želimo povečati konkurenčnost zavarovanih območij na obmejnem območju Slovenije in Avstrije.

 

 

2009-2012

CULTH:EX

Opis del: Izboljšanje čezmejnega sodelovanja z inštitucijami na področju kulturne dediščine, revitalizacija njihove tržne usmerjenosti ter izboljšanje zavedanja o pomenu kulturne dediščine.

 

 

2009-2012

Ludus

Obseg nalog: vzpostavljamo mrežo za prenos znanja, izkušenj in uspešnih praks z inovativnega področja t.i. »resnih iger« (ang. serious games).

 

 

2009-2012

AlpEnergy

Obseg nalog: Uvajanje virtualnega energetskega sistema, kot sredstva za pospeševanje transnacionalnega sodelovanja in trajnostne energetske oskrbe v alpskem prostoru, vgraditev pametnih števcev tretje generacije.

 

 

2008-2011

Tehnična pomoč centru za razvoj skopske regije in izmenjava znanja na področju priprave in izvajanja RRP in EU projektov in razpisov

Obseg nalog: V okviru tehnične pomoči posredovano pridobljeno znanje in izkušnje iz razvoja, priprave in implementacije regionalnih, lokalnih in EU projektov in drugih instrumentov, ki podpirajo lokalni in regionalni razvoj novoustanovljeni agenciji oz. Centru za razvoj Skopske regije (CRSR) ter drugim partnerjem v regiji.

 

 

2009-2010

Kovček svetlobe in nostalgični zvoki lajne

Obseg nalog: Usposabljanje ranljivih ciljnih skupin z namenom zvišanja njihove socialne vključenosti.

 

 

2008-2009

Lectovo srce

Obseg nalog: Usposabljanje ranljivih ciljnih skupin z namenom zvišanja njihove socialne vključenosti.

 

 

2009-2010

Dokumentacija tematske poti

Obseg nalog: Tematsko profiliranje naslednjih poti: Rovnik – slap Šum  (občina Kranj) (naravoslovno učna pot) , sprehajalna pot Trstenik – sv.Lovrenc – Bašelj), Javorniški Rovt z do sedaj neurejenim Zoisovim parkom z botanično redkimi rastlinami (občina Jesenice) in stara romarska pot: Županova pot od Kovorja do Brezij (občina Tržič)

 

 

2009-2010

Mreža tržnic

Obseg nalog: Analiza urejenosti tržnic z orisom standardov potrebnih znanj, opremljenosti, priprava na zagon delovanja  tržnic z nakupom opreme, promocija tržnic in ponudnikov na spletu, gl. rezultat: mreža delujočih podeželjskih tržnic.

 

 

2009-2010

Sprehodimo se po neznanem podeželju

Obseg nalog: Vzpostaviti del kvalitetne mreže tematskih poti na podeželju in s projektom nadgraditi regijsko študijo o tematskih poteh iz leta 2007, ki je ugotovila večinoma slabo  stanje urejenosti, prepoznavnosti in upravljanja tematskih poti ter izpostavila nujnost nadgraditve poti kot osnove za razvoj ponudbe prilagojene različnim ciljnim skupinam prebivalcev in  obiskovalcev.

 

 

2009-2010

Mreža info točk

Obseg nalog: Analiza znanj, opremljenosti bodočih in sedanjih info točk, priprava na zagon delovanja info točk z nakupom opreme, usposabljanjem, standardi in ureditvijo pogodbenih razmerij, gl. rezultat: mreža usposobljenih info turističnih točk na podeželju.

 

 

2008-2009

Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem

Obseg nalog: Strategija razvoja turizma na Gorenjskem s postavitvijo spletne strani, izdelavo promocijskega materiala…

 

 

2008-2009

CLOE - Clusters linked over Europe
Obseg nalog: Spodbujanje povezovanja podjetij v grozde, identifikacija dobrih praks, metod in razvojnih procesov, izmenjave izkušenj, znanj med podjetji istih panog.

 

 

2007 - 2008

Gospodarsko središče Gorenjska GRE.GOR
Obseg nalog: Izdelava dispozicije projekta, vodenje regijske projektne skupine, koordinacija.

 

 

2007

Regionalne študije izvedljivosti za ureditev infrastrukture: kolesarske poti, konjeniške poti, tematske poti, panoramska cesta
Obseg nalog: Zasnova projektov, koordinacija.

 

 

2007

Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2007 - 2009
Obseg nalog: Priprava metodologije, vodenje procesa priprave in odborov, usmerjanje, koordinacija občin, delo na terenu, finančni del programa.

 

 

2007

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013
Obseg nalog: Priprava metodologije, vodenje procesa priprave in odborov, usmerjanje, analitika, konceptualna zasnova, finančne analize.

 

 

2006

Sejem bil je živ
Obseg nalog: Priprava vloge na razpis, vodenje in koordinacija projekta, katerega glavni namen je bil podbujanje celostnega procesa prenove v petih starih mestnih jedrih na Gorenjskem (Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Jesenice, Tržič) s ciljem ponovnega zagona njihove ekonomske in socialne moči ter ohranitve kulturne dediščine.

 

 

2006 - 2009

ASPECT - Promocija EKO podjetij na območju Alp
Obseg nalog: Sodelovanje pri izdelavi enotne definicije EKO industrije na območju Alp; identifikacija EKO podjetij, grozdov ter podpornih institucij na območju Alp skladno z definicijo; strateška analiza EKO podjetij na območju Alp; opredelitev smernic za razvoj in skupnih orodij za promocijo; organizirane bodo aktivnosti usmerjene v povezovanje EKO podjetij in grozdov, ter sodelovanje pri skupnih raziskovalnih projektih.

 

 

2006 - 2008

Nova priložnost - novo delo
Obseg nalog: Vzpostavitev možnega modela za zaposlovanje težje zaposljivih s preveritvijo interesa pri inštitucijah, podjetjih in preizkusom pilotnega modela.

 

 

2006 - 2007

GORENJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

Gorenjska štipendijska shema preko posrednega kadrovskega štipendiranja od 2005/2006 do 2014/2015 stremi k vključitvi čim več gorenjskih podjetij, saj s tem spodbuja dolgoročno načrtovanje kadra v podjetjih in tako pomaga usklajevati povpraševanje po kadrih na eni ter ponudbo kadrov na drugi strani.

 

 

2005 - 2015

Crossborder - Inovativna razvojna mreža
Obseg nalog: Usklajevanje prekomejnih razvojnih interesov; zasnova skupnih prekomejnih projektov; pomoč pri iskanju prekomejnih partnerjev; lobiranje za skupne interese prekomejnega prostora.

 

 

2005 - 2007

One stop shop - Vse na enem mestu
Obseg nalog: Vzpostavitev točk Vse na enem mestu na Gorenjskem za podjetnike in potencialne podjetnike

 

 

2005 - 2007

PUSEMOR - Javne storitve v redko poseljenih gorskih območjih
Obseg nalog: Priprava regionalne študije javnih storotitev v gorskih območjih na Gorenjskem, mednarodna primerjava regionalnih analiz in dobrih praks, identifikacija dobrih idej in dobrih praks za izboljšanje preskrbe z javnimi storitvami, razvoj inovativnih in učinkovitih strategij, izvedba pilotnih projketov

 

 

2005 - 2007

ROPOL Razvoj poslovnih lokacij v čezmejnem prostoru Slovenije / avstrijska Koroška
Obseg nalog: Vzpostavitev koncepta vodenja in upravljanja poslovnih con v gorenjski, savinski in koroški regiji. Preskrbeti najboljše prakse in znanja preko partnerjev iz Avstrije; izvedba delavnic za bodoče managerje poslovnih con, priprava marketinškega načrta in vzpostavitev informacijskega sistema, ki bo podpora načrtovani ponudbi poslovnih con bodočim investitorjem.

 

 

2005 - 2007

 

Ulična oprema starih mestnih in trških jeder Gorenjske
Obseg nalog: Vodenje projekta in projektnega partnerstva; identificiranje prostorskega problema; ogled in izmenjava dobrih praks; Izdelava Projekta ulične opreme starih mestnih in trških jeder Gorenjske; Razvoj nadaljevalnega EU/mednarodnega projektnega predloga; Diseminacija rezultatov - razstava, zloženka.

 

 

2005 - 2006

 

 

Poslovne cone Gorenjske
Obseg nalog: Priprava investicijske in projektne dokumentacije v 6 občinah od katerih vsaka upravlja svojo poslovno cono za ustanovitev temeljev za bodoče investicije.

 

 

2005 - 2006

 

 

PET - mladinska podjetniška energija za turizem
Obseg nalog: Usposabljanje mladih na temo »Turizem - podjetniška priložnost na mojem dvorišču«, oblikovanje povezav med mladimi podjetniki v lokalno - obmejne mladinske grozde v turizmu; izvedba pilotnih projektov.

 

 

2005

 

 

M-LAB
Obseg nalog: Vzpostavitev novega alternativnega modela zaposlitve za mlade, integrirani program motivacije, izboljšanje zaposlitvenih možnosti za mlade s sodelovanjem gospodarstva, šol in regionalnih teles.

 

 

2004 - 2007

 

 

MODI Montagne Digital - Digitalizacija gorskih vasi
Obseg nalog: Izbor 3 pilotnih naselij na Gorenjskem, animiranje in usposobitev lokalnega okolja za rabo interneta v namene javnih storitev, usposobitev "digi" animatorjev in trenerjev, instaliranje 3 pilotnih internet točk za občane.

 

 

2004 - 2006

 

 

Potujoča e-šola (Cross border region goes digital)
Obseg nalog: Motivacijske aktivnosti, izvedba 25 računalniških usposabljanj po Gorenjskem, 1 v Selah in 1 na Solčavskem za podjetnike, razvoj programa in usposobitev trenerjev, priprava razpisne dokumentacije (Phare-Supply) - nakup računalniške opreme, vzpostavitev telecentra.

 

 

2004 - 2005

 

 

Support to SNSA in upgrading and modernization of the National Early Warning System
Obseg nalog: Spremljanje izvedbe postopka po proceduri Phare, priprava razpisne dokumentacije(Phare-Service)

 

 

2004 - 2005

 

 

»HOT CELLS« facility renovation and modernization
Obseg nalog: Spremljanje izvedbe postopka po proceduri Phare in priprava razpisne dokumentacije (Phare Supply).

 

 

2004

 

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov za termalno vodo
Obseg nalog: Priprava vloge za razpis in priprava investicijske dokumentacije.

 

 

2004

 

 

Gospodarska cona Gorenja vas Poljane
Obseg nalog: Priprava in koordinacija prijave na razpis za EU ESRR strukturne sklade EPD - poslovne cone, izdelava poslovnega načrta za upravljanje poslovne cone.

 

 

2004

 

 

Industrijska cona Naklo
Obseg nalog: Priprava in koordinacija prijave na razpis za EU ESRR strukturne sklade EPD - poslovne cone, priprava investicijskega programa.

 

 

2004

 

 

Geotermalna vrtina
Obseg nalog: Priprava in koordinacija prijave na razpis za geotermalne vrtine, priprava dokumenta identifikacije investicijskega programa.

 

 

2004

 

 

Characterization of Institutional low and intermediate level Radioactive waste in the Central Storage Facility for Waste from small producers in Slovenia
Obseg nalog: Spremljanje izvedbe postopka po proceduri Phare, priprava razpisne dokumentacije(Phare-Service).

 

 

2004

 

 

MAREMA - Best Practice in MAnaging Ragional MAnagements, Dobre prakse pri upravljanju regionalnih struktur
Obseg nalog: Razvoj novih modelov struktur regionalnega in prekomejnega razvoja, aktiviranje razvojnih potencialov in partnerstev v regiji, pomoč RRA-jev pri trajnostnem razvoju zavarovanih območij, vzpostavitev mreže (boljša komunikacija, izmenjava izkušenj in rezultatov projekta).

 

 

2003 - 2005

 

 

CROSS BORDER regionalno partnerstvo Karavanke
Prekomejna delovna skupina RRA-jev na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji

Obseg nalog: Institucionalizacija čezmejnega sodelovanja, sodelovanje pri oblikovanju regionalnih razvojnih smernic in strategij in v različnih projektih, vzpostavitev skupnih čezmejnih organizacijskih struktur za izvedbo čezmejnih projektov - ustanovitev delovnih, podpora in iskanje partnerstev med organizacijami na obeh straneh meje, lobiranje za inovativne čezmejne projekte pri pristojnih podpornih ustanovah, stiki in delo z javnostmi.

 

 

2003 - 2004

 

 

Tehnična pomoč pri realizaciji Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2002 - 2006
Obseg nalog: Informiranje in zastopništvo kandidatov pri različnih javnih razpisih.

 

 

2003 - 2004

 

 

Razvoj lokalnega in regionalnega partnerstva v SV Romuniji
Obseg nalog: Zastopništvo pri razvoju storitev in projektov regionalne razvojne agencije SV Romunije, pomoč pri vzpostavljanju regionalnih struktur.

 

 

2003 - 2004

 

 

Real Actions for Real Needs
Obseg nalog: Motivacija brezposelnih in podzaposlenih v občini Cerklje in Gorenja vas - Poljane za sezonska dela, usposabljanje za kombiniranje sezonskih zaposlitev, podjetniško in zaposlitveno svetovanje, razvoj modela fleksibilnih oblik dela.

 

 

2003 - 2004

 

 

Razvojni program občine Šenčur
Obseg nalog: 5 delavnic s področnimi skupinami: problemska analiza, analiza priložnosti, postavitev razvojne vizije, oblikovanje prioritet in razvojnih programov, izvedba ankete med občani, poročanje.

 

 

2003

 

 

Razvoj lokalne razvojne strategije in podpornih institucij v Bosni (B&H - Prijedor in Zenica)
Obseg nalog: Izvedba analiz in lokalnih delavnic, priprava strategij in 5 podjetniških načrtov za izbrane projekte, konferenca z donatorji.

 

 

2003

 

 

Razvojna strategija človeških virov na podlagi dolgoročne analize potreb po kvalificirani delovni sili
Obseg nalog: Vzpostavitev regionalne skupine za razvoj človeških virov, analiza povpraševanja in ponudbe na trgu dela, raziskava povpraševanja po kvalifikacijah do leta 2010, priprava strategije in meril za uravnavanje potreb na trgu dela, priprava akcijskega plana za razvoj človeških virov v regiji, analiza šolskega sistema.

 

 

2003

 

 

Tečaj podjetništva za mlade
Obseg nalog: Izdelava podjetniškega programa za mlade, 8 delavnic: 4 glede podjetniške pozornosti in 4 glede splošnih poslovnih idej.

 

 

2003

 

 

Tool - making cluster of Gorenjska
Obseg nalog: Vzpodbujanje podjetništva, delavnice za določitev strategije povezav, izpeljava dobrih praks, izdelava promocijskega materiala za povezovanje, skupna internetna stran.

 

 

2003

 

 

Regijski program razvoja podeželja "Gorenjska košarica"
Obseg nalog: Analiza stanja in organizacija projekta, osnovno informiranje o projektu; vzpostavitev delovnih skupin za a) integrirano zelenjadarstvo b) za sadjarstvo c) za eko-zeliščno ponudbo.

 

 

2002

 

 

Podeželsko razvojno jedro
Obseg nalog: Izvedba motivacijske faze; vzpostavitev 2 skupin (peka peciva in domača obrt), za usposabljanje za samozaposlitev in skupen nastop na trgu; priprava aktov in poslovnega načrta za ustanovitev Centra za trajnostni razvoj Kranj (neprofitni razvojni zavod).

 

 

2002 - 2003

 

 

INTELISHOE
Obseg nalog: Pospeševanje uvajanja IT, internet in CNC tehnologij v obutveno industrijo, koordinacija projekta v Sloveniji, diseminacija rezultatov.

 

 

2002 - 2003

 

 

Model za promocijo tujih investicij na regionalni ravni (Gorenjska, Savinjska, Pomurje, Podravje in TIPO)
Obseg nalog: Koordinacija in organizacija projekta, rezultati: 3 osebe usposobljene za promocijo investicij na regionalni ravni, 6 predstavnikov gorenjskih občin pridobilo znanja s področja načrtovanja novih ali širitve že obstoječih industrijskih con ter njihove promocije, pripravljeno gradivo za promocijski material.

 

 

2002 - 2003

 

 

Evidentiranje in aktiviranje neizkoriščenih turističnih kapacitet in danosti Gorenjske
Obseg nalog: Informiranje javnosti, zbiranje in priprava seznama potencialnih objektov/ danosti za evidentiranje v regiji v sodelovanju z občinami in LTO-ji, rangiranje objektov/ danosti glede na pomembnost za podrobnejše evidentiranje, izvedba evidentiranja na terenu, zbiranje in obdelava gradiva, analiza stanja.

 

 

2002 - 2003

 

 

Poklicno uveljavljanje žensk
Obseg nalog: Vzpostavitev informacijske točke za ciljne skupine žensk, priprava plana dela ter programa dela za leto 2002 in plana dela za leto 2003, vsebinski in finančni nadzor izvedbe projekta na Gorenjskem, izvedba 5 delavnic (komuniciranje, uporaba računalnika, podjetništvo na podeželju, razvojni programi) - 57 udeleženk iz ciljnih skupin (brezposelne, podzaposlene, kmetice, podjetnice), sodelovanje na nacionalnih srečanjih in vključevanje ciljne skupine v druge razvojne programe, ki se izvajajo v sodelovanju s partnerji, medsebojno povezovanje različnih skupin ženski.

 

 

2002 - 2003

 

 

"Vavčerski" sistem svetovanja (potencialni podjetniki in brezposelni) - delovanje
Obseg nalog: Animacija, motivacija brezposelnih in ostalih potencialnih podjetnikov, vključevanje brezposelnih in ostalih potencialnih podjetnikov v sistem, nudenje informacij in ostale podjetniške podpore, finančni in vsebinski nadzor nad izvedbo sistema. Rezultati: vključeni svetovalci (4 generalisti in 14 specialistov), ki svetujejo delujočim podjetjem in potencialnim podjetnikom pri začetnih problemih podjetništva (preverba poslovne ideje, poslovni načrt, finance, marketing, pravna vprašanja,...), vključili 18 brezposelnih svetovancev(10 UE Kranj in Tržič, 8 UE Kamnik) in 2 potencialni podjetnici (1 občina Tržič, 1 Kamnik) zaključenih 124 ur svetovanja in 2 podjetniški in strokovni usposabljanji.

 

 

2002 - 2007

 

 

"Vavčerski" sistem svetovanja - vzpostavitev
Obseg nalog: Vzpostavitev mreže zunanjih svetovalcev, v okviru BSC pridobljena licenca za 1 svetovalca generalista) in 2 svetovalca specialista, izvajanje sistema (motivacija ciljnih skupin, predstavitvena srečanja, vključevanje svetovalcev in svetovancev-podjetnikov v sistem, finančni in vsebinski nadzor nad izvajanjem sistema).

 

 

2002 - 2007

 

 

Prenos dobrih praks "poslovne kooperacije"
Obseg nalog: Analiza potreb, priprava metodologije, priprava plana aktivnosti za naslednje leto in izhodišč za priročnik.

 

 

2002 - 2003

 

 

Lokalni grozdi
Obseg nalog: Animacija preko 500 podjetij, popis preko 85 podjetij, izvedba 4 delavnic, oblikovanje predloga potencialnih grozdov z natančno vsebino in finančno konstrukcijo, pri čemer pa je bilo največ interesa med podjetji s kovinarsko plastičarsko dejavnostjo(37 podjetij), med podjetji z lesno predelovalno dejavnostjo (12).

 

 

2002

 

 

Tehnična pomoč pri vzpostavitvi regionalnih struktur na Primorskem
Obseg nalog: Svetovanje pri izvajanju pogodb po PHARE PRAG pravilih v okviru sklada za male projekte Slovenija/ Italija.

 

 

2002

 

 

Strateške možnosti za razvoj turističnih centrov v Sloveniji (Strategic possibilities for development of tourist centres in Slovenia)
Obseg nalog: Opravljanje nalog lokalnega projektnega vodje in Feasibility študija.

 

 

2002

 

 

Vzpostavitev regionalnega razvojnega omrežja v slovensko - italijanski obmejni regiji
Obseg nalog: Priprava vzorcev za javni razpis, dokumentov za majhne projekte na področju storitve in oskrbe za 30 dobitnikov malih projektov.

 

 

2002

 

 

Razvojni program občine Bled
Obseg nalog: 5 delavnic s področnimi skupinami, problemska analiza, analiza priložnosti, postavitev razvojne vizije.

 

 

2001 - 2005

 

 

Izlet na podeželje
Opis nalog: Izbor 7 kmetij in domačih obrti na podeželju zainteresiranih za razvoj turistične ponudbe - prezentacije dejavnosti na svojem domu; usposabljanje za trženje, finančno poslovanje, davke, komuniciranje z gosti, nastopanje v javnosti,.. in svetovanje izbranim za legaliziranje dejavnosti, razvoj atraktivne ponudbe, učenje komuniciranja in razvoj »zgodb« za turiste, prospekt, videofilm.

 

 

2001 - 2002

 

 

Skupni (območni) razvojni program območja UE Kranj in UE Tržič
Opis nalog: Vodenje in upravljanje priprave programa, koordinacija, priprava metodologije dela, priprava analitičnih in kartografskih podlag, priprava in urejanje tekstualnega dela.

 

 

2001 - 2002

 

 

Aktivacija lokalnega zaposlitvenega potenciala v Savinjski regiji
Obseg nalog: Opravljanje nalog lokalnega projektnega vodje (lokalna koordinacija projekta, analiza podpornih struktur v regiji, izvedba 6 delavnic v regiji, poročanje) in analiza gospodarstva regije.

 

 

2001 - 2002

 

 

Priprava in spremljanje regionalnih investicijskih projektov na območjih z razvojnimi problemi
Obseg nalog: Priprava investicijskih programov, priprava vlog, spremljanj realizacije, pregled poročil in zahtevkov.

 

 

2001 - 2002

 

 

Regionalni razvojni program Gorenjske 2002 - 2006
Opis nalog: Vodenje in upravljanje priprave, koordinacija, priprava metodologije dela, priprava analitičnih in kartografskih podlag, vodenje področja Vzdržni razvoj, infrastruktura in varstvo okolja ter področja Razvoj človeških virov, priprava in urejanje tekstualnega dela.

 

 

2001 - 2002

 

 

Emerging EU
Opis nalog: Izdelava poslovnega načrta, vloge za sofinanciranje sredstev, vodenje investicije, priprava tehnične in razpisne dokumentacije, spremljanje gradnje.

 

 

2001 - 2002

 

 

Prestrukturiranje rudnika urana Žirovski vrh
Obseg nalog: Izdelava kadrovsko razvojnega programa zaposlovanja - reševanje kadrovskih vprašanj v teku, priprava programa ekonomskega in ekološkega ravnovesja v občini Gorenja vas Poljane in na področju rudnika Žirovski vrh.

 

 

2001 - 2007

 

 

Obnova mostu čez Kokro
Opis nalog: Izdelava DIIP-a

 

 

2001

 

 

Obnova lokalne ceste Jošt
Opis nalog: Izdelava DIIP-a

 

 

2001

 

 

Tehnična pomoč pri vzpostavljanju regionalnih struktur v obmejnem območju Slovenija/Avstrija
Opis nalog: Nudenje strokovne in administrativno tehnične podpore tujemu ekspertu g. Lewisu pri izvedbi projekta (svetovanje pri vzpostavitvi partnerske mreže v regiji, zasnovi RRP in usposabljanju)

 

 

2001

 

 

Razvojni program občine Naklo
Obseg nalog: izvedba 5 delavnic s področnimi skupinami: problemska analiza, analiza priložnosti, postavitev razvojne vizije, oblikovanje prioritet in razvojnih programov, izvedba ankete med občani, poročanje

 

 

2001

 

 

Razvojni program občine Preddvor
Obseg nalog: izvedba 5 delavnic s področnimi skupinami: problemska analiza, analiza priložnosti, postavitev razvojne vizije, oblikovanje prioritet in razvojnih programov, izvedba ankete med občani, poročanje.

 

 

2001

 

 

Koroška Slovenija - prostor umetnosti
Opis nalog: Tehnična pomoč Občini Tržič pri realizaciji PHARE projekta.

 

 

2001

 

 

Dodana vrednost podeželja
Obseg nalog: Izvedba popisa 185 kmetij in domače obrti na podeželju UE Kranj in UE Tržič, razvoj računalniške aplikacije za to bazo, izvedba 4 animacijskih delavnic, izdelava kataloga ponudnikov podeželskih produktov in storitev, vzpostavitev projektov »prihodnosti«.

 

 

2001

 

 

Presoja investicij v turizem in dopolnilne dejavnosti na podeželju med Krvavcem in Brnikom
Opis nalog: Izdelava projektne naloge in vloge na razpis

 

 

2000

 

 

Izgradnja kanalizacije in ČN na območju porečja Pšate v občini Cerklje
Opis nalog: Izdelava DIIP-a

 

 

2000

 

 

Projekt povezovanja podjetij
Obseg nalog: Vzpostavitev in animacija 3 podjetij s področja energetike in elektronike, zasnova skupnih projektov in trženja

 

 

2000

 

 

BSC II. faza: Vzpostavljanje poslovnih povezav med podjetji z Gorenjske in avstrijske Koroške
Obseg nalog: Analiza stanja in potreb IT, elektronskega, plastične dejavnosti , izdelava profilov podjetij, vzpostavitev elektronske baze in spletne strani, organiziranje 2 poslovnih srečanj, svetovanje pri vzpostavljanju prekomejnih povezav

 

 

2000

 

 

Finančno in analitično spremljanje razpisov s področja prestrukturiranja podjetij
Obseg nalog: Vzpostavitev baze sprejemnikov sredstev, spremljanje izvajanja in poročanja, pregled poročil in zahtevkov za izplačila.

 

 

2000 - 2001

 

 

YOUNGBUSINESS NET
Obseg nalog: Animiranje in razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti mladih, razvoj programov svetovanja in priprava gradiva, usposobitev 3 trenerjev, 9 delavnic, 70 ur svetovanja 26 mladim.

 

 

1999 - 2002

 

 

BSC I. faza: Vodenje projekta izgradnje podjetniškega inkubatorja na Jesenicah ter zagon inkubatorja
Obseg nalog: Izdelava poslovnega načrta, vloge za sofinanciranje sredstev, vodenje investicije, priprava tehnične in razpisne dokumentacije, zagon inkubatorja.

 

 

1999 - 2000

 

 

Finančno in tehnično upravljanje sklada malih projektov (PHARE Prekomejno sodelovanje Slo - A)
Obseg nalog: Koordinacija in nadzor projekta, razpis, izbor, spremljanje projektov, finančno upravljanje, poročanje nadzornemu odboru, zaključno poročilo, evalvacija.

 

 

1999 - 2000

 

 

Regionalna organiziranost učinkovitega podpornega okolja
Obseg nalog: Koordinacija in nadzor nad projektom, analiza finančnih inštrumentov, izdelana primerjava med uspešnimi praksami podpornega okolja v tujini, pregled možnosti za razvoj novih instrumentov podpore ter spremembo že obstoječih instrumentov pri nas.

 

 

1999

 

 

Pregled lokalnih razvojnih iniciativ in predlog ukrepov za pospeševanje industrijskega razvoja
Obseg nalog: Koordinacija in nadzor projekta, pregled in analiza obstoječih lokalnih iniciativ na Gorenjskem, partnerjev, ki sodelujejo v lokalnih iniciativah, ter ukrepov, ki jih izvajajo.

 

 

1999

 

 

Projekt pospeševanja izvoza in skupnega nastopa na tujih trgih čevljarskih podjetij
Obseg nalog: Priprava ter koordinacija, analiza in finančno spremljanje porabe sredstev, poročanje po izvajanju projekta pospeševanja dobičkonosnosti izvoza čevljarjev na trg Poljske in Madžarske.

 

 

1999

 

 

Upravljanje Regijskega sklada dela Gorenjske
Obseg nalog: Nadzor in koordinacija projekta, finančno upravljanje sredstev sklada, izvedba delavnic razvoja poklicne kariere,spremljanje vključenih v sklad dela, sodelovanje v projektnem svetu sklada dela.

 

 

1998 - 2007

 

 

Upravljanje mikro kreditov za Gorenjsko
Obseg nalog: Nadzor in koordinacija projekta finančno upravljanje sredstev, izvedba razpisa, ocena kandidata in poslovne ideje, spremljanje, poročanje kreditnemu odboru.

 

 

1998 - 2006

 

 

Upravljanje garancijskega sklada za Gorenjsko
Obseg nalog: Nadzor in koordinacija projekta,finančno upravljanje sredstev, izvedba razpisa, ocena podjetnika in poslovne ideje, spremljanje, poročanje kreditnemu odboru.

 

 

1998 - 2007

 

 

Strategija prestrukturiranja slovenske obutvene industrije
Obseg nalog: Vodenje projekta in svetovanje.

 

 

1998 - 1999

 

 

Upravljanje projekta »Usposabljanje za trženje v turizmu«
Obseg nalog: Nadzor in koordinacija projekta, finančno upravljanje sredstev projekta, organizacija in izvedba aktivnosti v okviru projekta, spremljanje vključenih v projekt, prenos projekta in znanj na druga področja v Sloveniji.

Prijavite se na naše e-novice!.