Regijska štipendijska shema – »Gorenjska statistična regija«

Regijska štipendijska shema je projekt, ki temelji na partnerstvu med Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, delodajalci v regiji ter državo. Gorenjska štipendijska shema omogoča podjetjem, da si na konkurenčen način zagotovijo dotok najboljših kadrov in obenem pozitivno vpliva na razvoj posameznika ter njegove kariere. Gorenjskim delodajalcem omogočamo sofinancirano štipendiranje dijakov in študentov in hkrati s tem zmanjšujemo neskladje med ponudbo in povpraševanjem po posameznih poklicih v regiji. Dijake in študente namreč spodbujamo k študiju tistih izobraževalnih programov, ki jim po zaključenem izobraževanju omogočajo takojšnjo zaposlitev v gorenjski regiji.
 
V projektu je 50% sofinanciranje podeljenih štipendij namenjeno delodajalcem, ki imajo sedež v eni izmed 18 gorenjskih občin in bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Gorenjske.
 
 
Za dodatne informacije sva vam na voljo: Eva Roškar, eva.roskar@bsc-kranj.si, 04 281 72 31 in Rok Zajc, rok.zajc@bsc-kranj.si, 04 281 72 41.
 
Koristne povezave:
 
Projekt se je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; 10.1.3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema

Prijavite se na naše e-novice!.