One Stop Shop (OSS)

BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj, je projektni partner v projektu One Stop Shop (OSS), katerega ključni cilj je izboljšanje politik za dvig konkurenčnosti malih in srednjih podjetij z okrepitvijo podpornih mehanizmov za nove podjetnike.

Poleg nas v projektu sodelujejo še projektni partnerji iz Norveške, Velike Britanije, Bolgarije, Španije in Poljske.

Podatki nam kažejo, da podjetništvo v Sloveniji še vedno zaostaja za povprečjem Evropske unije. V Sloveniji se registrira manj podjetij, kot je to povprečje na ravni EU, prav tako pa v Sloveniji še ni močno prisoten »podjetniški duh«. Podpora za nove in potencialne podjetnike v Slovenije je še precej tradicionalna v zadnjem času pa se bolj ciljno usmerja k posameznim skupinam, kot so na primer ženske podjetnice ali mladi.

Projekt je zasnovan na identifikaciji, analizi in izmenjavi dobrih praks na področju podpore novih in potencialnih podjetnikom po posameznih državah ter na implementaciji dobrih praks in priporočil skozi nacionalne, regionalne in lokalne »policy« ukrepe.

Projekt, ki smo ga začeli izvajati 1.6.2018 bo trajal 5 let, razdeljen pa bo na 10 šestmesečnih semestrov.

V prvem semestru se bomo osredotočili na analizo obstoječih ekosistemov podpore za nove podjetnike. V drugem bo govora predvsem o digitalizaciji podpornih storitev. Tretji semester se bo osredotočal na potencial mentorstva in sodelovanja med novimi in obstoječimi podjetniki. Četrti bo namenjen izboljšanju sodelovanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblasti na področju razvoja podjetništva. Peti projektni semester bo posvečen finančni podpori za nove podjetnike, šesti semester pa se bo ukvarjal z inkubacijo in okoljem za rast podjetij. Na podlagi analiz, izkušenj in dobrih praks bo v sedmem projektnem semestru pripravljen akcijski načrt za izboljšanje podpornih mehanizmov za vsako sodelujočo regijo oziroma državo posebej. Osmi in deveti projektni semester bosta posvečena spremljanju izvedbe akcijskega načrta v praksi, deseti projektni semester pa bo namenjen evalvaciji celotnega projekta.

V okviru projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji organizirali 46 dogodkov, pripravili 6 analiz posameznih podjetniških ekosistemov in identificirali 30 primerov dobrih praks. Pripravili bomo 6 nacionalnih oziroma regionalnih akcijskih načrtov. Projektne rezultate bomo delili na 18 internih ter 12 mednarodnih desiminacijskih dogodkih. 

V analizo in načrtovanje ukrepov bo vključenih 50 podjetnikov ter 50 mladih podjetnikov oziroma potencialnih podjetnikov. Pričakujemo da bo projekt ustvaril 300 novih podjetij oziroma delovnih mest in 2 novi iniciativi za podporo novih in hitrorastočim podjetjem.  

Več o projektu: https://www.interregeurope.eu/OSS/

Prijavite se na naše e-novice!.