TrAILs

TrAILs - Preoblikovanje alpskih industrijskih krajin
Celoten naziv projekta: TrAILs - Alpine Industrial Landscapes Transformation
Trajanje: 04/2018 – 03/2021
Vodilni partner: Technische Universität München, Freising (Nemčija)
 
Ostali projektni partnerji: BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (Slovenija),  Università degli Studi di Verona (Italija), Politecnico di Milano (Italija), Technische Universität Wien (Avstrija), LAMORO, Società consortile a responsabilità limitata Agenzia di sviluppo del territorio Asti (Italija), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Slovenija), Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse, Avignon (Francija), E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev Ptuj (Slovenija), Verein Steirische Eisenstrasse (VESTE) Eisenerz (Avstrija).

Opis projekta:
Obseg alpske težke industrije (rudarstvo, proizvodnja jekla, kemična industrija, ipd.) se v zadnjih letih hitro zmanjšuje, zanjo pa ostajajo »Alpske industrijske krajine« (AILs – Alpine Industrial Landscapes), t.j. obsežne krajine pretekle proizvodnje, ki jih poleg velikega obsega zaznamujejo še razpršenost in kompleksnost njihove situacije. Trenutno ni nobenih zanesljivih podatkov o številu/površinah takšnih območij, prav tako do sedaj ni bilo pomembnejših poskusov razvoja oz. priprave strategij njihovega preoblikovanja oz. za prehod v nove oblike uporabe. Kljub temu je trajnostno preoblikovanje AIL-ov izjemno pomemben izziv, ki je močno povezan s ključnimi ekološkimi, gospodarskimi in socialnimi vprašanji, kot so obnova okolja, ponovno aktiviranje lokalnega in regionalnega gospodarstva ter spodbujanje alpske industrijske kulturne dediščine.
Namen projekta je pridobiti specializirana znanja o ALI-ih, razviti in preizkusiti trajnostne strategije preoblikovanja, ki jih je mogoče prenesti na druge industrijske krajine po vsej alpski regiji. V multidisciplinarnem in transnacionalnem pristopu projekt združuje strokovno znanje s področij, kot so prostorsko in krajinsko načrtovanje, družbeno-ekonomske znanosti, regionalni razvoj, itd. Hkrati pa neposredno sodelovati z lokalnimi skupnostmi z ustreznimi študijami primerov (pilotna področja).
 
Splošni cilj projekta
Splošni cilj projekta je razviti skupno in široko prenosljivo strategijo preoblikovanja ALI-ov, popis in trajnostno izkoriščanje njihovega potenciala v smislu kulturne dediščine, ekološke povezanosti, načrtovanja rabe prostora in družbeno-gospodarske regeneracije. Trajnostno preoblikovanje ALI-ov je še posebej pomembno za izboljšanje življenjskih razmer za človeka in naravo v Alpah, ker se ALI-i pogosto nahajajo na ključnih lokacijah znotraj alpskega okolja in infrastrukturnega omrežja. Poleg tega je cilj izboljšati edinstveno, zelo dragoceno, vendar deloma podcenjeno kulturno in naravno dediščino alpskega prostora, hkrati pa krepiti regionalno identiteto okoli nekdanjih industrijskih območij.
 
Projekt zajema 4 glavne faze:
Faza 1: Makroregionalni pregled ALI-ov in izvajanje spletne GIS platforme;
Faza 2: Celovito oceno dejanskega stanja ALI-ov, ozadja in kontekstov s pomočjo analize izbranih pilotnih območij na kraju samem;
Faza 3: Skupno vrednotenje potenciala preoblikovanja ALI-ov in načrtovanje testiranja v sodelovanju z lokalnimi zainteresiranimi stranmi;
Faza 4: Sintezo in razpravo o ustvarjenem znanju (procesih, metodah, orodjih) z opazovalci, regionalnimi / nacionalnimi zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki na zaključnem ALI forumu.

Projektni rezultati
  • Povečana splošna zavest o ALI-sih je ključni vir regionalnega trajnostnega razvoja (prenos znanja).
  • Okrepljena nadnacionalna alpska identiteta z uveljavljenimi čezmejnimi kulturnimi infrastrukturami, ki jih skupaj upravljajo alpske države;
  • Okrepljeno sodelovanje in odnosi med razvojnimi organizacijami, varovanje in razvoj kulturne (industrijske) dediščine;
  • Nove nadnacionalne možnosti za razvoj, npr. med sosednjimi skupnostmi / regijami, ki temeljijo na izmenjavi izkušenj preobrazbe med procesom načrtovanja testiranja (mreženje);
  • Dobro usposobljeni in motivirani akterji transformacije in kvalificirani "Regionalni pilotni primeri preusmeritve" kot rezultat novih orodij za usposabljanje (študijski modul "trAILs").

 

Rezultati projekta:
 
  • Profil projektnega pilotnega območja Območje nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič (BPT Tržič) in njegova transformacija/revitalizacija
 
  • Poročilo o oceni obstoječih politik glede degradiranih območjih in njihove revitalizacije v Sloveniji (Existing policies on local/regional level assessment reports)

- Poročilo o politikah v Sloveniji

 
 
Zanimiva oz. uporabna gradiva uporabljena za projektne aktivnosti:

Krajinski idejni projekti za transformacijo območja BPT, pripravljeni s strani študentov krajinske arhitekture univerze TU Munchen (2018):

Spletna stran projekta TrAILs: http://www.alpine-space.eu/projects/trails 

Kontakti:
 
Helena Cvenkel (vodja projekta)
Tel.: + 386 (0)4 28 17 239
 
Uroš Brankovič (projektni sodelavec-namestnik vodje projekta)
Tel: + 386 (0)40 303 752
 
Projekt TrAILs je sofinanciran iz programa INTERREG Alpski prostor v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupni znesek sofinanciranja je 1.859.290,24 EUR.
 
Prijavite se na naše e-novice!.