SOCIAL SEEDS

BSC Kranj skupaj s še šestimi partnerji izvaja projekt izkoriščanja potencialov socialnih podjetij SOCIAL SEEDS (Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System). Celotna vrednost projekta, ki se izvaja od aprila 2016 do aprila 2021, je 1.693.050 EUR in je v višini 82,5 % sofinanciran s strani Evropske Unije, iz programa Interreg Europe.

Socialno podjetništvo v zadnjih letih pridobiva na pomenu in ima velik razvojni potencial in odpira možnosti za razvoj novih delovnih mest. Predstavlja tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter odlična prilagojenost lokalnim izzivom. Projekt SOCIAL SEEDS se s konkretnimi ukrepi za ustvarjanje ustreznih pogojev razvoja socialnega podjetništva osredotoča na vplivanje na lokalne, regionalne in nacionalne politike. Partnerji verjamemo, da bodo dosežki projekta učinkovito prispevali tudi k oblikovanju evropske politike na področju socialnega podjetništva. 

Kaj je socialno podjetništvo?

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

Socialno podjetništvo v Evropi

V socialnem gospodarstvu je v Evropski uniji zaposlenih več kot 11 milijonov ljudi, kar predstavlja 4,5 % aktivne populacije. Evropska komisija je zato leta 2011 objavila Pobudo za socialno podjetništvo. Kljub nadaljnjim določenim dosežkom, kot so Evropski sklad za socialno podjetništvo in socialne borze, so politike, ki so namenjene socialnim podjetjem, še vedno premalo razvite in razdrobljene v večini držav članic.

Kljub povečanemu zanimanju in pojavu inovativnih socialnih podjetij je socialno podjetništvo v Evropi, gledano kot celota, še v razvijanju. Zato je treba zagotoviti ustrezne pogoje in podporno okolje za nastanek močnih in vzdržnih socialnih podjetij, ki se bodo lahko ustrezno razvijala, kakovostno odzivala na potrebe, imela dovolj potenciala in znanja za razvoj storitev ter zagotavljanje zaposlitve in podpore osebam, ki ne morejo konkurirati običajnim zahtevam na trgu dela. Prav pozitiven vpliv socialnih podjetij na družbo, okolje in skupnost lahko prispeva k izvajanju strategije Evropa 2020 in cilju Akta za enotni trg z visoko konkurenčnim socialnim tržnim gospodarstvom.

Mnogim socialnim podjetjem v Evropi za uspešno delovanje primanjkujejo ustrezni viri, kot so dostop do finančnih sredstev, trg, usposobljena delovna sila, podporna politika, podjetniške veščine. Samo osem držav (Bolgarija, Grčija, Francija, Italija, Luksemburg, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo) ima postavljen politični okvir za spodbujanje razvoja takih podjetij prek pravnih in finančnih instrumentov. Primerjava socialnih podjetij med državami je otežena zaradi različnosti nacionalnih gospodarskih struktur, socialne in kulturne tradicije ter pravnih okvirov.

S projektom SOCIAL SEEDS ponujamo nov pristop k boljšim in bolj učinkovitim politikam na regionalni in nacionalni ravni. Oblikovalcem politik želimo ponuditi z dokazi podprto diagnostično orodje, ki bo povečalo učinkovitost lokalnih in regionalnih politik ter instrumentov spodbujanja rasti socialnih podjetij in zaposlovanja, zlasti ranljivih skupin.

Projektno partnerstvo

Vodilni partner: IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry (HU)
Projektni partner 2: Abruzzo Region (IT)
Projektni partner 3: Regional Development Agency of South Bohemia RERA Inc. (CZ)
Projektni partner 4: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (SI)
Projektni partner 5: Rzeszow Regional Development Agency (PL)
Projektni partner 6: EURADA – European Association of Development Agencies (BE)
Projektni partner 7: Estonian Advice Centre (EE)
 
 
BROŠURA IN E-NOVICE
 
DOGODKI
 
 
VPRAŠALNIK
 
POVPRAŠEVANJE ZA STROKOVNJAKE
 
Kontakt:
Helena Cvenkel
Tel.: 04 28 17 239
 

 
Prijavite se na naše e-novice!.