Regijska garancijska shema Gorenjska

V sodelovanju z Slovenskim regionalno razvojnim skladov je BSC Kranj v letu 2015 vzpostavil Regijsko garancijsko shemo Gorenjska.

Regijske garancijske sheme so bile vzpostavljene z namenom pospeševanja razvoja mikro, malega in srednje velikega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanja investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr., in sicer na območju celotne Republike Slovenije.

RGS bo svoje cilje dosegla z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za:


a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:


• vzpostavitvijo nove poslovne enote,
• razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
• diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
• bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti


b) obratna sredstva.

Preko shem RGS oz. regijskih izvajalcev lahko vlagatelji pridobijo garancije v višini do 80 % odobrenega kredita s strani bank, ki so vključene v posamezno shemo RGS.


Minimalni znesek kredita je 8.000,00 €, maksimalni pa 500.000,00 €.


Posamezna ročnost garancije je največ 8 let, z vključenim do 1-letnim moratorijem.


Upravičenci do RGS so mala, mikro ter srednje velika podjetja (MSP), ki so registrirani po ZGD, fizične osebe z ustrezno registrirano dejavnostjo, zadruge.

 

Začetek leta 2017 je bil objavljen Drugi javni razpis RGS Gorenjska.

Drugi javni razpis RGS Gorenjska

Prijavite se na naše e-novice!.