Innovative Location

BSC Kranj v obdobju od 1.7.2018 do 30.6.2021, kot projektni partner sodeluje v projektu Innovative Location, ki se odvija v okviru Interreg programa Slovenija – Avstrija.

Projekt naslavlja pereč problem in sicer problematiko zagotavljanja kvalitetnih delovnih mest v regijah izven glavnih mestnih središč. Mladi se povečini selijo v prestolnice in večja mesta središča, podeželje in manjše urbane sredine pa na ta način izgubljajo talente in potencial za razvoj. V projektu sodelujejo 2 slovenski in 2 avstrijski regiji in sicer Gorenjska in Podravska regija v Sloveniji in Zgoranja Štajerska ter Vzhodna štajerska v Avstriji. V vsaki od navedenih regij pa bodo v projekt aktivno vključene štiri občine, ki jim bo projekt pomagal pri profesionalnem razvoju lokacij, ki bo ena od ključnih vlog in nalog občin v prihodnje, trenutno pa s tem ukvarjajo predvsem ministrstva na nacionalni ravni in prestolnice ter velika mesta.

Ključen cilj projekta Innovative Location je tako podpora občinam pri izgradnji strokovnega upravljanja lokacij ter pri vzpostavitvi in razvoju lastnega lokacijskega menedžmenta.

Projekt bo nudil podporo sodelujočim občinam na treh nivojih in sicer:

  1. Razvoj lokacij -> identifikacija in analiza lokacij. Analiza občine kot poslovne lokacije. Primerjava z drugimi kraji v soseščini ter predlagani ukrepi za izboljšanje trenutnega stanja.
  2. Organizacija lokacij -> priprava sistema organizirane oblike občinskega in regionalnega upravljanja lokacij. Vzpostavitev sistema sodelovanja z sosednjimi občinami ter z regijo in državo.
  3. Trženje/marketing lokacij -> razvoj sistema predstavitve lokacij, komunikacije in sporočanja prednosti lokacij. Privabljanje (tujih) investitorjev. Podpora pri razvoju novih delovnih mest.

V okviru projekta bodo za vključene občine pa tudi za širšo zainteresirano javnost organizirane številne aktivnosti med drugim tudi:

  • Standardiziran in celovit priročnik za upravljanje lokacij
  • Akademija lokacij -> seminarji, izobraževanja in študijski obiski primerov dobrih praks
  • Informacijski dogodki za informiranje širše javnosti
  • Standardizirani instrumenti za analizo lokacij in okolja
  • Priprava razvojne strategije za 12 občin vključenih v projekt
  • Pilotno izvajanje modela upravljanja lokacij v vsaj 1 občini v vsaki od vključenih regij
  • Delavnice in mreženjski dogodki z namenom povečanje sodelovanja med podjetji v projekt vključenih regij

V okviru projekta, bo tako pripravljeno vsaj 12 lokalnih strategij upravljanja lokacij, 4 regionalne strategije upravljanja lokacij ter ena skupna čezmejna strategija upravljanja lokacij za vse vključene regije, ki bodo ključna osnova za nadaljnji razvoj in sodelovanje med regijami, občinami in gospodarskimi subjekti iz vključenih občin tudi po zaključku samega projekta.

 

Priročnik za upravljanje lokacije

 

Prijavite se na naše e-novice!.